บรรณานุกรมที่ใช้ในการเขียนงาน

เป็นหนังสือที่เป็นแหล่งข้อมุลในการที่เขียนงานชิ้นสุดท้ายนี้ออกมา แต่กว่าจะลงตัวเสร็จสมบูรณ์ก็ใช้เวลานาน เพราะมัวแต่บริโภคข้อมูลจนฟุ้งไปหมด

บรรณานุกรม

  หนังสือภาษาไทย

ทัชชมัย   ฤกษะสุต. แกตต์ และองค์การการค้าโลก. กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544.

___________. ประเด็นใหม่ในองค์การการค้าโลก. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม,2543.

นิรมล   สุธรรมกิจ. มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิทธิกร  นิพภยะ. การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2548.  

บทความ

พิรุณา  ติงศภัทิย์. การค้าเสรีจะ เขียว ด้วยได้หรือไม่ : ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายในกรอบของแกตต์ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ธันวาคม 2537 ): 738-760

อรุณ  ภานุพงศ์.  จาก GATT สู่  WTO.  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25(กันยายน2538 ): 433-444  

วิทยานิพนธ์

พรรณทิพย์   วัฒนกิจการ. “WTO กับสิ่งแวดล้อม :เน้นการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในประเด็นสิ่งแวดล้อม.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2546.  

Books

  John H. Jackson. The Jurisprudence of GATT and the WTO Insights on Treaty Law and Economic Relations. Cambridge:Cambridge University Press,2000.

Macmillan, Fiona. WTO  and  the  Environment.  Lpndon : Sweet & Maxwell,2001.

 

Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, and Petros C. Mavroidis. The World Trade Organization Law, Practice, and Policy. New York: Oxford University Press,2003.

Sakda  Thanitcul. WTO and Global Resources The Shrimp-Turtle Dispute.Bangkok: Nititham  publishinging  House,2004.  

Articles  

Padideh  Ala’i. “Free trade or Sustsinable Development? An Analysis of the WTO Appellate Body’s sift to a more Balanced Approach to Trade Liberalization.” American University International Law Review.  (1999)  

Website

http://www.wto.org

http://www.dtn.moc.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์วิจารณ์ข้อยกเว้นตามมาตรา 20 ของGATT/WTO ข้อยกเว้นหรือแค่ข้ออ้าง?

คำสำคัญ (Tags)#สิ่งแวดล้อม#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#กฎหมายระหว่างประเทศ#การค้าระหว่างประเทศ#องค์การการค้าโลก

หมายเลขบันทึก: 64426, เขียน: 30 Nov 2006 @ 16:14 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 07:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • มีอ้างอิงน่าสนใจดีจังจ้ะ