บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พรบ.การนำเข้าเเละส่งออกซึ่งสินค้า