74 ผู้บริหารปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)


          ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ริหารสูงสุดของโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งมีแนวทางสำหรับผู้บริหารในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในรูปแบบของ 9S Model ไว้ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการ การที่โรงเรียนจะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ บุคคลสำคัญแห่งความสำเร็จนี้ก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่โรงเรียนต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดนโยบาย (Set Policy) โรงเรียนหรือผู้อำนวยการโรงเรียนต้องกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ครูได้ทราบและปฏิบัติ

2. ตั้งคณะทำงาน (Set Committee) โรงเรียนต้องแต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

3. กำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อน (Set PLC Strategies) คณะทำงานร่วมกันกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความสำเร็จว่าโรงเรียนต้องทำอะไร ครูต้องทำอำไร และผู้เกี่ยวข้องต้องทำอะไร มีบทบาทอย่างไร

4. จัดทำคู่มือ (School Policy Handbook Making) เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนคณะทำงานร่วมกันจัดทำ “คู่มือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียน...........” ขึ้นมาเพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

5. ให้การสนับสนุน (Support) โรงเรียนจะให้การสนับสนุนแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้อย่างไร เช่นการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ การจัดประชุมอบรม การให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา และ.......เป็นต้น

6. การนิเทศ ติดตาม (Supervisor and Mentoring) การทำจะประสบความสำเร็จและบังเกิดผลดีจำเป็นต้องมีการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และช่วยเหลือ โรงเรียนจะต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการนิเทศติดตามโดยวิธีใด เป็นบุคคลหรือคณะบุคคล และบุคคลเหล่านี้คือใคร

7. การสรุปและรายงานผล (Summarize and Report) ครูทุกคนเมื่อได้สร้างและดำเนินการตามชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วต้องมีการสรุปและรายงาน โรงเรียนต้องวางแผนการให้ครูรายงานผลว่าจะต้องรายงานโดยวิธีใด อย่างไร เมื่อไหร่ นอกจากนั้นคณะกรรมการนิเทศ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็ต้องรายงานผลเช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้นำผลมาพัฒนาต่อไป

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนน่าที่จะต้องจัดให้ครูได้นำผลงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งอาจนำไปสู่การหาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ต่อไป

9. การยกย่องชมเชย (E)steem ผลงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ถูกค้นพบว่ามีผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนอาจให้การยกย่องชมเชยด้วยการประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตรให้เป็นขวัญกำลังใจ การรวบรวมผลงานจัดพิมพ์เป็นเอกสาร การนำเผยแพร่บนเว็ปไซค์หรือช่องทางอื่น ๆ

หมายเลขบันทึก: 643914เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2018 15:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มกราคม 2018 15:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี