GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรง ห่วงใยต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบ อยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกร ให้ร่วม มือกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอด ปลอดภัยของโลกด้วย

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการ ดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ เอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกัน ของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกัน ผนึกกำลังในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ประกาศให้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน สิ่งแวดล้อมไทย

 

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

http://www.deqp.go.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): วันสิ่งแวดล้อมไทย
หมายเลขบันทึก: 64310
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

Thank you very much. ^^

ขอบคุนนะค่ะ

สุดยอดได้เรื่อง จริง ๆๆๆๆๆๆ - - "