ประเมินTOR/กพร. กองแผนงาน-กองคลังและพัสดุ

audit3.

           หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2549 ของกองแผนงานและกองคลังและพัสดุ ในวันอังคารที่ผ่านมา ตามที่ได้เขียนไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้
           โดยในวันนั้นได้เริ่มประเมิน กองคลังและพัสดุก่อน ซึ่งกองคลังมีตัวชี้วัดให้ประเมินจำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ

  1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
  3. ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้

            โดย 2 ใน 3 เป็นการรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รับหน้าที่สำคัญให้มหาวิทยาลัย.........หลังจากกรรมการได้ตรวจประเมินแล้วไม่ได้ปรับลดคะแนนลงแต่อย่างใด มีเพียงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงานในตัวชี้วัดที่ 1 คือควรมีการแยกแบบสอบถาม โดยให้ถามความพึงพอใจลงไปในงานแต่ละงานภายในกอง เนื่องจากกองคลังฯเป็นกองที่เน้นการให้บริการ จะได้นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงใช้ให้เกิดประโยชน์กับกองได้ต่อไป

             จากนั้นได้ทำการประเมินกองแผนงาน โดยกองแผนงานมีตัวชี้วัดให้ประเมิน จำนวน 5 ตัวชี้วัดคือ

  1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือศึกษา
  2. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
  3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
  4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  5. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับสากล

             และ 4 ใน 5 ก็เป็นการรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเช่นกัน แต่ครั้งนี้กองแผนงานจะต้องมีการปรับลดคะแนนลงและเพิ่มคะแนนขึ้นในบางตัวชี้วัน (เนื่องจากการคำนวนเลขผิดและการลงคะแนนผิดเท่านั้น) นอกนั้นก็เป็นไปตามที่กองแผนฯได้ทำการประเมินไว้

 audit3.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Taew Auditor MSU.

คำสำคัญ (Tags)#กพร.#มมส.#audit3#tor#กรรมการประเมิน

หมายเลขบันทึก: 64282, เขียน: 30 Nov 2006 @ 00:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น้องรินทร์ได้ฝากบันทึกเกี่ยวกับการประเมินวันนี้ด้วยนะครับลองอ่านดูครับพี่แต๋ว "เมื่อฝ่ายประกันคุณภาพถูกประเมิน"