เราใช้เวลามากกว่าครึ่งวันสำหรับการฟัง  แต่เราก็เก็บอะไรเอาไว้ได้น้อยเหลือเกินจากการได้ยิน”  จากการศึกษา มีผู้สรุปเอาไว้ว่า เราได้ยินครึ่งหนึ่งในเรื่องที่พูด  และฟังครึ่งหนึ่งในสิ่งที่ได้ยินและเข้าใจเรื่องนั้นเพียงครึ่งเดียว  เชื่อเพียงครึ่งหนึ่งที่เข้าใจและจำได้เพียงครึ่งหนึ่ง  ในสิ่งที่เข้าใจถ้าเปลี่ยนเนื้อหาสาระที่พูดที่ฟังหรือได้ยินเป็นเท่ากับ 8 ชั่วโมง  ในหนึ่งวันสามารถวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้

C เราใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงสำหรับการฟัง

C เราได้ยินสาระที่มีคุณค่าประมาณ 2 ชั่วโมง C เราได้ฟังสาระที่มีคุณค่าเพียง 1 ชั่วโมง C เราเข้าใจในสาระที่ได้เพียง 30 นาที C เราเชื่อในสาระที่ได้ฟังมาเพียง 15 นาที C เราจำในสาระที่ได้ฟังมาเพียง 8 นาที C นั่นคือ ฟัง 8 ชั่วโมงสามารถจำสาระที่มีคุณค่าเพียง 8 นาที