ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ.  . . . .  ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในวงการนิติศาสตร์ไทย  โดยถือเป็นการร่างกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารไว้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  รวมถึงการเปิดช่องในประเด็นการดำเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เหล่านี้เป็นที่มาของการถามหาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของรัฐบาลว่าจำเป็นแล้วหรือที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายลักษณะดังกล่าวบังคับใช้

ฝ่ายรัฐบาลบอกว่านี่แหล่ะคือกุญแจดอกสำคัญที่จะเป็นตัวไขปัญหาการบริหารกิจการบ้านเมืองต่างๆให้ลุล่วงไปได้

แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่ามันเป็นกุญแจที่จะปิดตายอำนาจอธิปไตยของชาติอย่างชอบธรรม

ดังนั้นจึงควรมองหาว่าอะไรคือจุดสมดุลของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ?


การวิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้จะอิงจากฐานข้อมูลหลักที่เสมือนกรอบที่ล้อมรอบตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เองไว้ . . .

ส่วนใดที่เห็นว่าเกิดเลยกว่าที่กรอบจะผ่อนปรนได้  ก็จำเป็นจะต้องมีการเจรจากันว่าจะแก้ไขอย่างไร

ฐานข้อมูลหลักที่จะนำมาประกอบการวิจารณ์หนังสือในวันนี้คือ

  • ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐
  • เอกสารประกอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติ
  • เอกสารประกอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ส่งเที่ยงคืนพอเดีเลย)