จะทำอย่างไร... หากต้องการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับศพญาติ

ch-culture
การขอรับและปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน

การขอรับและปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน

การขอรับหีบเพลิงพระราชทาน
            เนื่องจากปัจจุบันนั้น  มีผู้ขอพระราชทานเพลิงศพเป็นจำนวนมาก  เลขาธิการพระราชวังได้มีบัญชาว่า  เพลิงที่พระราชทานไปเผาศพ ณ วัดที่อยู่ต่างจังหวัดหรือปริมณฑล  ซึ่งห่างจากพระบรมมหาราชวังนอกรัศมี 50 กิโลเมตร  ให้จัดเป็นหีบเพลิงพระราชทานมอบเจ้าภาพเชิญไปดำเนินการเอง  โดยไม่มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังไปปฏิบัติไปปฏิบัติ  ดังนั้นกองพระราชพิธีจึงได้กำหนดระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน  ดังนี้
            1. ให้เจ้าภาพศพหรือผู้แทนเจ้าภาพ ไปติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทาน  ที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง
            2. กรณีที่เจ้าภาพไม่สามารถไปรับหีบเพลิงพระราชทานด้วยตนเอง  จะมอบให้ผู้อื่นไปรับแทนก็ได้  โดยนำต้นเรื่องหรือหนังสือมอบฉันทะ  และสำเนาบัตรประจำตัวผู้แทนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
            3. เจ้าภาพหรือผู้แทน ควรไปรับหีบเพลิงก่อนกำหนดวันพระราชทานเพลิงอย่างน้อย 3 วัน
            4. ผู้ที่มารับหีบเพลิงควรแต่งกายสุภาพ
            5. ให้รับหีบเพลิงพระราชทานที่โต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
หมายเหตุ  1. เลขาสำนักพระราชวัง มีคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปปฏิบัติโดยเด็ดขาด  ดังนั้น  เจ้าภาพจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดการหีบเพลิงพระราชทานเอง
                   2. ห้ามเปิดหรือบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ในการพระราชทานเพลงศพ  เมื่อเจ้าภาพเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปถึงมณฑลพิธี

การปฏิบัตรเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน
          สำหรับกรณีที่มีการขอพระราชทานเพลิงศพ  แต่ศพอยู่ต่างจังหวัด (ห่างจากสำนักพระราชวังเกิน 50 เมตร) นั้น  เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าภาพแล้วแต่กรณี  ได้มีหนังสือแจ้งมายังสำนักพระราชวังแล้ว  หากศพนั้นอยู่ในเกณฑ์  ทางสำนักพระราชวังจะมีหมายรับสั่งแจ้งให้เจ้าภาพศพทราบ  เพื่อให้เจ้าภาพหรือผู้แทนไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง  เมื่อได้รับแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้
          1. หีบเพลิงพระราชทาน  ไปวางที่ศาลากลางจังหวัด  อำเภอ  หรือหน่วยราชการที่สังกัดในท้องที่  หรือที่บ้านแล้วแต่กรณี  ควรมีพานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั้นด้วย
          2. เมื่อถึงกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพให้ทางเจ้าภาพจัดหาเจ้าหน้าที่  หรือญาติที่เป็นข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์  เพื่อเชิญหีบเพลิงพระราชทานพร้อมด้วยพานรอง (หนึ่งหีบต่อหนึ่งคน) ไปยังเมรุที่จะประกอบพิธี  และก่อนที่จะเชิญขึ้นตั้งบนเมรุนั้น  ควรให้ศพขึ้นตั้งบนเมรุให้เรียบร้อยก่อน  แล้วจึงเชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปตั้งไว้ด้านศีรษะศพ (บนโต๊ะที่ตั้งหีบเพลิงจะต้องมีผ้าปูให้เรียบร้อย  และห้ามมิให้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดวางร่วมอยู่ด้วยเป็นอันขาด)  เมื่อเชิญเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้เชิญคำนับเคารพศพหนึ่งครั้ง แล้วจึงลงจากเมรุ
          3. ขณะที่เชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น  ต้องระมัดระวังกิริยามารยาทโดยสำรวม  ไม่ต้องทำความเคารพผู้ใด และไม่ต้องเชิญหีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันขาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Culture

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้เพื่อประชาชน

หมายเลขบันทึก: 63984, เขียน: 28 Nov 2006 @ 19:15 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)