ในเดือนธันวาคมนี้ตึกศัลยกรรมนรีเวชจะเริ่มเอาจริงเอาจังในการประเมินอาการปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลังจากที่ทางตึกพิเศษ 5 ได้นำไปปฏิบัติและประสบความสำเร็จไปก่อน เนื่องจากตึกศัลยกรรมนรีเวชมีจำนวนผู้ป่วยมากและหลายประเภท จำนวนเตียงผู้ป่วยมากกว่าคือรับได้เต็มที่ 32 เตียง ตึกพิเศษ 19 เตียง ดังนั้นเพื่อให้การจัดการความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดสำเร็จ พญ.ศรัณยา ได้มาช่วยให้เริ่มประเมินผู้ป่วยที่ผ่าตัดหน้าท้องและให้ทางตึกช่วยกำหนดว่าจะทำรายไหนคือเป็นการเริ่มทำในจำนวนน้อยๆ ซึ่งเมื่อได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ในตึกแล้วทุกคนพร้อมที่จะเริ่มทำ ซึ่งกระบวนการของเราคือ ขั้นแรก ก่อนผ่าตัด พยาบาลต้องไปอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงลักษณะการผ่าตัด ความเจ็บปวดที่เกิดหลังผ่าตัดซึ่งจะถูกประเมิน เป็นการตกลงกับผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนและเมื่อหลังจากได้รับการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความปวดทุก 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด ซึ่งจะได้มารายงานผลต่อไป

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง