ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร


เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าฝึกฝีมือแรงงาน
 
                        ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร     กำหนดเปิดรับสมัครฝึกอาชีพ  หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่ 1/2554   สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ  หรือผู้เลิกจ้างจากสถานประกอบการ  เพื่อให้มีความรู้ทักษะฝีมือ เบื้องต้น  ในการนำไปประกอบอาชีพ  โดยเปิดฝึกในสาขาต่างๆ ดังนี้
1.      ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
2.      ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ
3.      ช่างซ่อมเครื่องยนต์
4.      ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
5.      ช่างเทคนิคงานปูนก่อสร้าง
6.      ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี/เย็บจักรอุตสาหกรรม
7.      ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
8.      พนักงานนวดแผนไทย

9.      ช่างแต่งผมชาย/หญิง(เสริมสวย)

10.    อื่น ๆ


 
โดยมีระยะเวลาฝึกภายในศูนย์ฯ  1-6  เดือน  และฝึกงานในสถานประกอบการ    1-2  เดือน ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  ม.3  ยกเว้นช่างเทคนิคงานปูนก่อสร้าง  สาขาพนักงานนวดแผนไทย  รับวุฒิ  ป.6  ขึ้นไปและอายุไม่ต่ำกว่า  15 ปีบริบูรณ์   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  และมีทุนอุดหนุนให้ สำหรับผู้ที่มีความประพฤติดี  ฐานะยากจน  ตั้งใจฝึกอาชีพ  มีหอพัก  ชาย - หญิง  สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่สะดวกในการเดินทาง  ฟรี
 
                        ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  ต.ท่ายาง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  ฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน  โทร. 0 7755-3009 (118,119)     โทรสาร  0 7755 3008  หรือ

   Website : www.geocities.com/chumphon01 ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป ถึง  15 พฤศจิกายน  2554  พร้อมนำสำเนาหลักฐานทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาวุฒิการศึกษา และรูปถ่าย ขนาด 1x1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  ติดตัวมาด้วยนะครับ.

****รับสมัครทุกวันครับ****  

 


ขอความอนุเคราะห์ชาว  KM  Chumphon  และที่อื่น ๆ  ที่เปิดเจอบล็อกของผมช่วยประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับ  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

eat (chumphon01)