จัดรูปแบบการแสดงผลแบบ html ผ่าน DeviceSpecific

Mobile:DeviceSpecific

โดยระบุใน Tag Choice ดังตัวอย่าง แล้วสามารถใช้ Html tag ได้เลย
ตัวอย่าง
   <mobile:DeviceSpecific id="DeviceSpecific1" runat="server">
    <CHOICE Xmlns="http://schemas.microsoft.com/mobile/html32template">
     <HEADERTEMPLATE>
      <TABLE width="100%" style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; font-weight:bold; COLOR: blue; BACKGROUND-COLOR: yellow"
       runat="server" ID="Table1">
       <TR>
        <TD>Product Check</TD>
       </TR>
       <TR>
        <TD>
         <mobile:link runat="server" Text="Click to browse to the first page" NavigateUrl="javascript:__doPostBack('Form1','1')"
          ID="Link1" />
        </TD>
       </TR>
      </TABLE>
     </HEADERTEMPLATE>
     <FOOTERTEMPLATE>
      <TABLE width="100%" style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: green"
       runat="server" ID="Table2">
       <TR>
        <TD>Kitchenclass(1993) Co.,Ltd.</TD>
       </TR>
      </TABLE>
     </FOOTERTEMPLATE>
    </CHOICE>
   </mobile:DeviceSpecific>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mobile VB.NETความเห็น (0)