เปิดคำสั่งศาลปกครองคดีดัง       ความเป็นมา                  จากรายงานของการรับฟ้องถอนสัมปทานเอื้อเทมาเส็ก เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยผู้ฟ้องได้กล่าวหาหลายๆประเด็นและได้กล่าวแสดงหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่กระทำผิด ในรายละเอียดจากเอกสารที่มีในเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(คำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา) คำร้องที่ 281/2549 คำสั่งที่ 585/2549 ศาลปกครองสูงสุด วันที่ 12 กันยายน 2549  ระหว่างนายศาสตรา โตอ่อน ผู้ฟ้องคดี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่3 ผู้ถูกฟ้องคดี จากการละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบและยกเลิกสัญญาสัมปทานที่ละเมิดต่อหลักการตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น)และในกรณีของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)ที่มีการละเลยตามมาตรา 39วรรคห้า ของรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ปัจจุบัน ได้ถูกยกเลิกไปแล้วนั้น)

              จากคดีดังกล่าวองค์ประกอบเป็นการยื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐซึ่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการดูแลสัญญาระหว่างรัฐและเอกชนเมื่อเอกชนนั้นได้ผิดสัญญาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจในการยกเลิกการสัมปทานแต่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งมีความผิดใน มาตรา 39 ในกรณีของ ไอทีวี  ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตรวจสอบทำให้มีความผิด ละเลยต่อหน้าที่

                จากผลการตัดสินทำให้ ไอทีวี ต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก แต่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามีความผิดด้วยหรือไม่  ข้อที่จะนำเสนอเมื่อศาลได้ตัดสินแต่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ได้ชี้ความผิดว่าเอกชนผิดสัญญา ตั้งแต่ต้นทำให้การลงโทษน่าจะมีผลต่อส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย