ในช่วงวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน  2549 ข้าพเจ้าและคณะกรรมการชดที่ 2 ได้แก่ นางมุยณา  ช่างภิญโญ นางสาวนุตอนงค์  ทัดบัวขำ ได้ออกนิเทศเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 และเยี่ยมโรงเรียนที่มีผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม                 จากสภาพทั่วไปของโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน ปรากฎว่า ด้านอาคารสถานที่เกี่ยวกับนักเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนนักเรียน การจัดบรรยากาศของห้องเรียน สภาพของโรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน - ภายนอก และสภาพแวดล้อมทั่วๆไป ทุกโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมาก เว้นโรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการามที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งมีระดับน้ำสูงจากพื้นห้องประมาณ 50 เซนติเมตรแต่โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยผู้บริหารได้ดำเนินการให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบนชั้นสองของอาคารเรียนและนักเรียนในชั้นอนุบาลย้ายไปเรียนที่ที่อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองปลายบาง พร้อมทั้งเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนทั้งโรงเรียน ส่วนโรงเรียนวัดชลอก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่เป็นลักษณะไม่ท่วมขัง คือจะท่วมในช่วงบ่ายและจะลดลงในช่วงตอนเย็น มีปริมาณนำท่วมสูงจากพื้นสนามประมาณ 30 เซนติเมตร โรงเรียนสามารถเปิดทำการสอนได้ตามปกติเช่นกัน  นอกจากนี้ได้พูดคุยกับทีมบริหารโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ  ได้บรรยายถึงสภาพโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดสอนสองระดับ คือ ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. และในปีการศึกษา  2550 จะเปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ในสาขาค้าปลีก และโลจีสติกส์ สำหรับในระดับ ปวช.และปวส.ในสาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้ากำลัง ธุรกิจอาหาร แทคคาทรอนิกส์  และโลจีสติกส์ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้น 863 คนเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาคีหรือระบบการเรียนควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดหลักของ ซี. พี . เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ นักศึกษาจะสามารถหารายได้ระหว่างเรียน โดยจะได้รับ่าจ้างตามมาตรฐานแรงงานทั่วไป ด้วยเครือข่ายในธุรกิจค้าปลีกที่มีอยู่ทั่วประเทศของบริษัทฯ โดยเรียนจบแล้วจะได้เข้าทำงานกับบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของซี.พี. เซเว่นอิเลฟเว่น                 สุดท้ายได้ไปเยี่ยมนิเทศโรงเรียนรุ่งโรจน์ ศึกษาเป็นโรงเรียนสังกัดเอกชน จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ประสบผลสำเร็จได้ระดับหนึ่ง จากการพูดคุยกับผู้บริหาร พบว่า โรงเรียนสามารถจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้บริการกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างดี