มือกับใจ ไทยดีแน่

 เมื่อคราวไปเยี่ยมประเมินที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นรูปปั้น "มือประสานมือ" ข้างล่างนี้แล้วสะท้อนใจครับ

"มือประสานมือ ใจ ประสานใจ ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้น่าจะ ก่อเกิด พัฒนา มั่นคง และยั่งยืนครับ"

JJ