เนื่องจาก ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ นี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนห้องย่อยมี ๒๖ กิจกรรม และ บูธแสดงในส่วนนิทรรศการอีก ๔๒ บูธ  ซึ่งทุกส่วนมีประโยชน์มาก.......... การจัดงานครั้งนี้ จึงมีกิจกรรมพิเศษมุมเล็กๆ มุมหนึ่งในส่วนนิทรรศการ คือ การจัดรายการวิทยุชุมชน ซึ่งดิฉันเคยบันทึกไว้ใน http://gotoknow.org/blog/uraiman/55080 เพื่อสาธิต...ประชาสัมพันธ์....ตลอดจนการรายงานบรรยากาศต่างๆ ทั้ง ช่วงเปิดงาน  ปิดงาน  การสัมภาษณ์ในห้องย่อยกิจกรรม  บูธนิทรรศการต่างๆ  ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานและวิทยากร    ให้กับคนในชุมชนและชาวบ้านในต่างจังหวัดที่สนใจสามารถเปิดรับได้..............

               โดยในวันที่ ๑ ธ.ค.๔๙ เสียงจะถูกถ่ายทอดสดส่งไปยังวิทยุชุมชนเครือข่ายภาคใต้ เบื้องต้นนี้มีจำนวน ๕ แห่ง ที่สามารถเปิดรับฟังได้แน่นอน คือ

๑. วิทยุชุมชนสวนป่าห้วยพูด  อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  คลื่น FM ๑๐๕.๒๕

๒. วิทยุชุมชนท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  คลื่น FM ๑๐๑.๕

๓. วิทยุชุมชนควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล คลื่น FM ๑๐๕.๙

๔. วิทยุเยาวชนฟ้าใสหัวใจเรียนรู้ อ.เมือง จ.ยะลา คลื่น FM ๑๐๐.๗๕

๕. วิทยุชุมชนควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา คลื่น FM ๙๘.๒๕

          นอกจากนี้ยังมีวิทยุชุมชนเครือข่ายภาคใต้ บางแห่งที่คาดว่าจะสามารถรับสัญญาณเสียงเพื่อถ่ายทอดสดได้อีก ๔ แห่ง คือ

- วิทยุชุมชนรักษ์บางแห้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง คลื่น FM ๙๐

- วิทยุชุมชนเครดิตยูเนียน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี คลื่น FM ๑๐๕.๗๕

- วิทยุชุมชนสินปุน-โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ คลื่น FM ๑๐๐.๗๕

- วิทยุชุมชนคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ คลื่น FM ๙๓

             สำหรับในงานมหกรรมนั้นทั้ง ๒ วัน...ก็สามารถรับฟังได้ทางวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือนะคะ.....แต่ต้องเช็คช่องสถานีในสถานที่จริงคือที่ ไบเทค จึงจะทราบว่าสามารถรับฟังได้ที่คลื่นไหน......ซึ่งจะติดแจ้งตัวโตๆ ไว้ที่ซุ้มวิทยุชุมชนนะคะ