สวนสุนันทา บันทึกที่2 สรุปบรรยายการประชุมครั้งที่1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สรุปบรรยายการประชุมครั้งที่1


 
 • เมือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการร่วมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ผู้ดำเนินการ คือ รองศาสตราจารย์เฉลา ประเสรฺฐสังข์ จากมหาวิทยาลัยราชถัฏรำไพพรรณี จันทรบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุม ผงผ่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ร่วมกับ ผศ.ดร.อมรา รัตนากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ผศ.สุเทพ ทองอยู่  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของ มหาวิทยาลัยภัฏ ประมาณ 30 แห่ง
 • กิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วยพิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(รศ.ดร.ธานี ทับทิมโต)  การบรรยายเรื่อง การบริหารงานวิชาการในระบบธรรมาภิบาล และการอภิปรายนำ เรื่อง ปัญหาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรชภัฏ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุม ผงผ่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผศ.สุเทพ ทองอยู่  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ ผศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • กิจกรรมภาคบ่าย ประกอบด้วยการประชุมกลุ่มใหญ่ เป็นการอภิปราย เสนอความคิดและระดมปัญหาทางวิชาการ
 • สรุปผลการประชุม
  • เสนอข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือภายใต้เครือข่าย ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 59  จำนวน  5 ข้อหลักต่อที่ประชุมอธิการบดีและ สกอ.
  • เสนอคณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดี 1 คณะ
  • กำหนดกิจกรรมการประชุม ภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
  • สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งทั่วประเทศ
 • การประชุมครั้งที่2
  • ประมาณเดือนธันวาคม 2549 ในหัวข้อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ
  • รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การระดมความคิด การบรรยายและตอบคำถามจากวิทยากร 
  • สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา

คำสำคัญ (Tags)#สวนสุนันทา

หมายเลขบันทึก: 63742, เขียน: 28 Nov 2006 @ 07:24 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 17:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)