ได้ลองทำ yahoo group ชื่อ netpr เข้าไปได้ที http://groups.yahoo.com/group/netpr/่

ซึ่งจะทำให้สามารถทำ group mail ในกลุ่มคนใน class ได้ 

Post message: [email protected]

ส่ง email invitation ให้ทั้ง class แล้วแต่ยังไม่ค่อยมีคน accept