การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

 8   กันยายน  2560

ร่วมกับทาง อบต. จัดโครงการไห้บริการเคลื่อนที่ รับลงทะเบียนและรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)