หลังจากที่ได้รับการอนุเคราะห์จากคุณบอยสหเวช มาเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของสนง.คณะมนุษย์   
       ได้รับการอนุเคราะห์จากคุณอนุวัทย์ เป็นอย่างมากในการจัดทำสรุป การจัดทำ AAR และได้นำลงใน blog ของสหเวชให้  คุณบอยได้โทรถามขอข้อมูลเพิ่มเติม (เกรงว่าข้อมุลจะไม่สมบุรณ์) ช่างประเสริฐจริงสำหรับกัลยาณมิตร  ทั้งที่ดิฉันเองได้ไป ลปรร. ในหัวข้อวิจัยสถาบัน ให้แก่สนง.สหเวช เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น   แต่ดิฉันได้รับความกรุณาจากคุณบอยเป็นอย่างมาก  ทั้งที่กิจกรรมในวันนั้น การจัดทำสรุป
AAR. ควรจะเป็นเจ้าภาพ   คุณบอยได้โทรมาบอกให้เปิด blog ของสหเวช ดู ดิฉันได้อ่านแล้ว ประทับใจมาก ถึงกระบวนการทำงานของคุณบอย (ซึ่งดิฉันเองยังห่างไกลมากอย่างลิบลับ)  นอกจากคุณบอยจะทำในส่วนของหน่วยงานตนเองแล่ว ยังเผื่อแผ่ให้แก่หน่วยงานอื่น  นี่แหละคือการจัดการความรู้ในองค์กรที่แท้จริง ซึ่งดิฉันได้สัมผัสได้อย่างชัดเจนในวันนี้

         หลังจากที่ดิฉันได้ อ่าน  http://gotoknow.org/blog/k-sharing/tag/KM-HU แล้ว ดิฉันได้เรียนให้ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร (รศ.มลิวัลย์ เข้าไปอ่าน ผลงานของการจัดิกิจกรรมในครั้งนี้ และแจ้งให้น้อง ๆ ในสำนักงาน เข้าไปอ่าน ทุกคนตืนเต้นจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาก 

         ควันหลงจากวันนั้น ไม่ใช่ควันที่หมองดำเลยแม้แต่น้อย แต่เป็นควันหลงที่มีแต่ความแจ่มใสและเริ่มส่องส่ว่างในสำนักงานเลขาคณะมนุษย์แล้ว  สิ่งที่ได้เห็นชัดจากควันหลงในวันนี้ คือ

  •     ตนเอง  ดิฉันขอให้คุณประธาน กูรู เรื่อง IT ของคณะ มาช่วยสอนให้  ดิฉนันเริ่มฝึกเขียน blog  เป็นครั้งแรกในชีวิตในวันนี้
  •     น้อง ๆ   ในสำนักงานเริ่มสนใจอยากมี blog เป็นของตนเอง  เพื่อ ลปรร.
  •   แผนที่คนดี ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการของคุณอนุวัทย์
  •  ขอเพิ่มชื่อแผนที่คนดีเพิ่มอีกคน นะคะ คือ คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ เลขาฯสหเวช