เนื่องจากการเรียนคอมพิวเตอร์มีสิ่งล่อตาล่อใจผู้เรียนมากมาย ครูผู้สอนจะมีวิธีจูงใจผู้เรียนอย่างไรที่จะทำให้ผู้เรียนสนใจครูมากกว่าสิ่งอื่น