บันทึกครั้งที่ 33 วนจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

 วันออกแบบปก VCD โดยใช้โปรแกรม PHOTOSHOP 7.0  ออกแบบโดยเนื้อหา VCD เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาครับ

 ปก232 copy.jpg