Asian Public Intellectual (API) Fellowships

Asian Public Intellectual (API) Fellowships

           2 พ.ย.48   ผมไปร่วมประชุมคัดเลือกผู้สมัครทุนนี้ในระดับประเทศ   และมีความสุขมากที่ได้รับฟังเรื่องราวของคนที่มุ่งทำความดีให้แก่สังคม   ทุนนี้มีการรับสมัครทุกปี   ดูรายละเอียดได้ที่นี่ (click)

ตัวอย่างของโครงการที่นำเสนอเกี่ยวข้องกับ
     - การสื่อสารเพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิชุมชนด้านทรัพยากรชีวภาพ
     - พลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธกับสังคม
     - พลวัตของกระบวนการแรงงานในยุคโลกาภิวัฒน์
     - วิถีชีวิตชุมชนชาวนากับโครงการของรัฐ
     - องค์กรชาวบ้านกับการจัดการน้ำของชุมชน
     - เสียงอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     - การบ่มเพาะผู้นำในภาคประชาสังคม
     - การเปรียบเทียบระบบสาธารณสุขญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์   และไทย
     - ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในยุคโลกาภิวัฒน์
     - เพศหญิงกับการพัฒนาสังคม
     - บทบาทของภาคประชาสังคมในการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

            ผมได้เรียนรู้จากผู้เป็นกรรมการ   ในการตั้งคำถามที่คม  ลึกและกว้าง   และรู้สึกเหมือนกับผมไปนั่งเรียนวิชาสังคมศาสตร์จากเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นกรรมการ   มีความสุขจริง ๆ

วิจารณ์  พานิช
 2 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)