สุขภาพพระสงฆ์ : เหมือนหรือต่างจากโยม

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปีที่สองแล้ว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  สำนักงานพระพุทธศาสนา โครงการ To Be No.๑  อำเภอสระใคร  เจ้าคณะอำเภอสระใคร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร  รพ.สต. ๓ แห่ง  ศูนย์สุขภาพชุมชน  โรงพยาบาลสระใคร  วัดไชยาประดิษฐ์  พลังศรัทธาชาวอำเภอสระใคร  พ่อออกแม่ออก  ชาวบ้านเจ้าภาพหลัก คือ บ้านไชยา

ทีมพระสงฆ์  ผู้นำชุมชน  อสม.  ชาวบ้านและชาว สสอ.สระใครเตรียมสถานที่ตั้งแต่วันอาทิตย์

ทีมเจ้าหน้าที่สุขภาพ  ทั้ง สสอ.สระใคร  รพ.สต.สระใคร  คอกช้าง  บ้านฝาง  โรงพยาบาลสระใคร  และทีม อสม.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  เครื่องตรวจคัดกรองสุขภาพต่าง ๆ  เตรียมยา  เวชภัณฑ์  เผื่อพระสงฆ์ที่ป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ  เตรียมเครื่องมือทันตกรรม  ใบนัดการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสระใคร

สมุดประจำตัวการตรวจคัดกรองสุขภาพ  รายชื่อพระสงฆ์และเณรทั้งหมด  เลขที่บัตรประชาชน คณะทำงานเลขาเจ้าคณะอำเภอสระใครจัดการเตรียมก่อนแล้ว

มีโรงทานจากความศรัทธาของญาติโยมที่สนับสนุนการดำรงต่อของพระพุทธศาสนา  ทั้งการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรมเช้านี้  และสำหรับญาติโยมที่ติดตามมาจากทุกวัดในเขตอำเภอสระใครของเรา

และอานิสงส์เผื่อแผ่ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกจากบ้านเช้า  มาพร้อมกันที่วัด  ๐๘.๐๐ น.  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีอาหารเช้ารองท้อง

พร้อมแล้วค่ะสำหรับ .... โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุและสามเณร  จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๐

^_,^

^_,^

จำนวนพระสงฆ์และสามเณรทั้งหมดที่แจ้งมา  ๑๕๐ รูป   ที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเดิม  ๔  รูป  ความดันโลหิตสูง ๕ รูป  มาตรวจคัดกรองเบาหวาน  ความดันโลหิต เบื้องต้น  ๑๒๖  รูป

พบว่า  ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ  ๑๐๓ รูป (๘๑.๗%)  เสี่ยงเบาหวาน  ๒๐ รูป (๑๕.๙%)  สงสัยเป็นผู้ป่วยรายใหม่  ๓  รูป (๒.๔%)

ความดันโลหิตปกติ  ๘๒  รูป (๖๕.๑%)  เสี่ยงความดันโลหิตสูง  ๓๕  รูป (๒๗.๘%)

กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยนัดตรวจซ้ำที่ รพ.สต.หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ๒ - ๔ สัปดาห์

ส่วนสุขภาพช่องปากเข้ามาตรวจคัดกรองเบื้องต้น  ๑๑๐  รูป  ช่องปากปกติ  ๔๓ รูป (๓๙.๑%)  ผิดปกติ  ๖๗ รูป (๖๐.๙%)  ซึ่งส่วนใหญ่ผิดปกติตั้งแต่  ๒ ประเภทขึ้นไป

เช่น มีแผ่นคราบจุลินทรีย์และหินปูน  ๔๕ รูป  ฟันผุ  ฟันโยก  ๓๕ รูป   ฟันสึก  ฟันแตก  ๕  รูป   วันนี้ เตรียมหน่วยบริการทันตกรรมมาด้วย  แต่ภาคบ่ายมีการลงอุโบสถที่พระท่านต้องเข้าร่วมพิธีทางศาสนาต่อ  จึงไม่สะดวกใช้บริการทันตกรรม 

การเตรียมบัตรนัด  ระบุวันเวลาให้ท่านทยอยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสระใคร  นัดขูดหินปูน ๔๕ รูป  ถอนฟัน  ๒๕  รูป  อุดฟัน  ๖  รูป  ฟันปลอม ๒ รูป  จริง ๆ ความจำเป็นในทางการแพทย์ที่หมอแนะนำมากกว่านี้ (Treatment need)  ตัวเลขที่เขียนบัตรนัด คือ ตรงกับเจ้าของสุขภาพที่ท่านเห็นว่าเป็นปัญหาและจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาล

^_,^

โดยสรุปก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะ  สุขภาพพระภิกษุและสามเณรที่ตรวจปีนี้  ซึ่งตรงกับกลุ่มวัยรุ่น  วัยทำงาน  และกลุ่มสูงอายุ  จะแตกต่างจากกลุ่มโยมประชาชนทั่วไปมากน้อยแค่ไหน  คงต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบต่อไป

กลุ่มประชากรทั้งหมดที่เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของอำเภอสระใครปีนี้เกินร้อยละ ๓๔ (ประมาณหนึ่งในสาม)  ส่วนกลุ่มพระสงฆ์และสามเณรที่ไม่เคยขูดหินปูนประมาณร้อยละ ๔๐  พอรวมกับกลุ่มที่มีปัญหาช่องปาก (หมอบอก) แต่ปีนี้ยังไม่ไปใช้บริการทันตกรรมนั้นเกินร้อยละ ๕๐  แสดงถึงพระสงฆ์และสามเณรนั้นจะไปใช้บริการเมื่อมีอาการกระทบต่อกิจวัตรประจำวัน

ติดตามต่อว่าท่านจะไปใช้บริการตามบัตรนัดมากน้อยเพียงใด   ได้เรียนรู้ว่าต้องใช้ปฏิทินการนัดที่ไม่ใช่วันพระ  ท่านจึงจะสะดวกพอจะหาเวลาไปโรงพยาบาลได้

ได้ถวายคำแนะนำตำแหน่งของฟันที่ท่านวางแปรงสีฟันยังไม่ถูกต้อง  ให้กำลังใจให้ท่านฝึกฝนต่ออีก  

ข้อดีของการถือศีลจากการบวช  ทำให้แทบทุกรูปท่านแปรงฟัน ๒ ครั้ง  เช้าและหลังฉันเพล  หลายรูปตอบว่า  ไม่ได้แปรงฟันก่อนนอน  ท่านตอบว่าก็ไม่ได้ฉันอะไรอีก  ซึ่งในเชิงวิชาการ  หากหลังเที่ยงถึงก่อนเข้านอนท่านฉันเฉพาะน้ำเปล่า  ก็ไม่มีความจำเป็นต้องแปรงฟันอีก

แต่หากฉันน้ำปานะที่เติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง  ยังมีความจำเป็นที่ต้องแปรงฟัน  เพื่อไม่ให้มีน้ำตาลตกค้างในปากที่จะเป็นอาหารของเชื้อก่อโรคฟันผุหรือปริทันต์ต่อไป

ข้อสังเกตที่ได้จากข้อมูลพระสงฆ์บางรูป  ท่านสูบบุหรี่หรือเคี้ยวหมากตั้งแต่เป็นโยม  บางรูปเลิกบุหรี่  เลิกเคี้ยวหมากแล้ว  แต่ไม่มีโอกาสไปทำความสะอาดฟันที่โรงพยาบาล  วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ได้นัดหมายให้ท่านเรียบร้อย

ส่วนรูปที่ยังสูบบุหรี่นั้น  ฝากคุณโยมทั้งหลายพิจารณาด้วยนะคะ  พวกเราควรช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้พระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาพ  ผู้นำด้านจิตใจที่สามารถเอาชนะกิเลสที่ยั่วให้ใจอยากเสพติดกลิ่น  รส  สัมผัสที่นิ้ว  สารนิโคตินและอื่น ๆ ในบุหรี่  

พระสงฆ์  สามเณร  จะเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่กายบริสุทธิ์  ใจบริสุทธิ์  น่าเคารพเลื่อมใส  เป็นแบบอย่างที่ดีให้โยม .... ตราบนานเท่านาน

^_,^

นอกจากแปรงฟันแล้ว  ท่านที่นับถือศาสนาพุทธ  คงไม่ลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้านอนนะคะคืนนี้

สาธุ  ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

^_,^ 

(ขอบคุณเบื้องหลังช่างภาพ  น้องอุ๋ย  น้องหนิง  และน้องกิ่ง นะคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงานความเห็น (8)

sr
IP: xxx.158.57.28
เขียนเมื่อ 

Thank you. This is very interesting research. We always wonder if monks living on 'austerity and discomfort' are in better health than people in their community. [We see many reports of monks living in the 90-100+ years, but not so many reports of centenarians at large.]

เขียนเมื่อ 

กาย..ที่อยู่..ใน ผ้าเหลือง..คือ..คน..ธรรมดา..(อิอิ)

เขียนเมื่อ 

บุญใหญ่ ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคุณ sr มากค่ะที่สนใจบันทึกนี้ 

โดยศีลและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์น่าจะเป็นปัจจัยเอื้อให้ท่านมีสุขภาวะ  และอายุขัยยืนยาวมากกว่าโยมอย่างเรา ๆ ที่การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหลายประการ  ยังหาสิ่งที่มีโทษเข้าสู่ร่างกายและจิตใจ  มากหรือน้อย  ขึ้นกับความเอาใจใส่และจิตใจที่เข้มแข็งในการละกิเลสจากอาหารอร่อยมาก  เสพติดทีวีนั่ง ๆ นอน ๆ ไม่ค่อยเคลื่อนไหวออกกำลังกาย  เสพติดสารและยึดติดวัตถุข้าวของสมบัติมากมายที่เป็นโทษ  คิดมากวุ่นวายเคร่งเครียดกับสิ่งภายนอก ฯลฯ

พระสงฆ์ท่านฝึกจิตและสมาธิ  ก่อเกิดปัญญาภายในแท้ จริงจังต่อเนื่องนะคะ  ที่เราต้องฝึกบ้าง

เขียนเมื่อ 

พระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  แสดงถึงใจภายในที่น่าเคารพเลื่อมใส  แถวนี้ยังมีให้กราบไหว้ได้อยู่นะคะคุณยายธี

เขียนเมื่อ 

สาธุ  ที่มีโชคได้ทำบุญในงานปกติค่ะคุณครูเงา

เขียนเมื่อ 

สาธุๆได้ถวายการักษาพระด้วย

ชอบใจๆๆ

เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้ได้กราบพระบ่อยค่ะ