บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่30 วันที่1 กันยายน2560

 วันนี้ในช่วงเช้าพวกเราได้ทำงานกลุ่มและช่วงบ่าย15.00น.คุณลุง ธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้เรียกเข้าประชุมพูดคุยถามถึงเรื่องความเป็นอยู่ของทุกคนในกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม และได้มีสภากองการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านฆ้องได้มาขอความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องสภาเด็กและเยาวชนของตำบลบ้านฆ้องให้เข้าร่วมในเรื่องของด้านกีฬาที่ทางเทศบาลจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนั้นเป็นคนดีห่างไกลยาเสพติด  (พบประพูดคุยกันในที่ประชุม)


  (หัวหน้ากองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านฆ้องพูดคุยถึงเรื่องสภาเด็กและเยาวชน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)