บันทึก การเข้าชั้นเรียนครั้งที่ 1

  Contact

  การเรียนไม่ควรเข้าห้องเรียนสาย  

การเข้าเรียนในชั้นเรียนเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549

 อาจารย์ ประไพ ฉลาดคิด ได้แจกเอกสารการเรียนรู้เกี่ยวกับการสัมมนา 2 ชุด  คือ

           ชุดที่ 1  สัมมนาและองค์ประกอบของสัมมนา

            ชุดที่ 2  รูปแบบการจัดสัมมนา

ซึ่งในช่วงแรก อาจารย์ประไพ ให้นักศึกษาร่วมกันระดมความคิดว่าในการจัดสัมมนาจะประกอบไปด้วยฝ่ายใดบ้าง  โดยออกมาเขียนบนกระดาน  จากนั้นก็ ให้ช่วยกันอธิบายว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อะไรบ้าง  จากนั้นอาจารย์ประไพให้ศึกษาเอกสารที่แจกให้ แล้วเขียนสรุปออกมาเป็น Mind Map ซึ่งให้ทำเป็นกลุ่ม  โดยอาจารย์ประไพเป็นผู้แบ่งกลุ่มออกให้เป็น 2 กลุ่ม   คือ แบ่งจากการนั่งในชั้นเรียน  โดย กลุ่มที่ 1 ให้ศึกษาเอกสารชุดที่ 1 สัมมนาและองค์ประกอบของสัมมนา  และกลุ่มที่ 2 ให้ศึกษาเอกสารชุดที่ 2  รูปแบบการจัดสัมมนา  แล้วออกมานำเสนอทีละกลุ่ม  แต่เนื่องจากเวลาไม่พอจึงให้เลื่อนเป็นสัปดาห์ต่อไป

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นันทพร ศรีแสง

Post ID: 63564, Created: , Updated, 2012-02-11 16:31:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #นันทพร

Recent Posts 

Comments (2)

ดูว่าบันทึกย้อนวันนา-อจ.กฤษดาครับ

ใช้คะเนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ห้องโดนไวรัส เลยทำให้ใช้งานไม่ได้ไปหลายวัน