การเข้าชั้นเรียนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549  วันนี้เรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบ และรูปแบบต่างๆ ของการจัดสัมมนา โดยที่ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบาย  Mind Map ของกลุ่มตนเอง และ อาจารย์ประไพ ก็ได้อธิบายยกตัวอย่างของการจัดสัมมนารูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น  จากนั้น ก็เป็นการนำเสนอหัวข้อปัญหาการศึกษากับอาจารย์ประไพทีละกลุ่ม  โดยกลุ่มของดิฉันชื่อกลุ่ม มาลีได้เสนอหัวข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เมื่อเสนออาจารย์ประไพแล้วไม่ผ่าน  เนื่องจาก ชื่อเรื่องไม่บ่งบอกว่าเป็นปัญหา ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นปัญหากานถ่ายโอนการจักการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังไม่ผ่าน อาจารย์ให้เหตุผลว่าปัญหานี้ยังไม่เกิดขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นปัญหาเด็กไทยขาดคุณธรรม ก็ยังไม่ผ่านอีก ตอนนี้กำลังคิดหัวข้อใหม่อยูค่ะ