หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 20

ศึกษาการคัดแยกขยะ

ครั้งที่ 20  วันที่  26  สิงหาคม  2017

วันนี้พี่หัสดี ได้ให้พวกนักศึกษามาดูวิธีการคัดแยกขยะ ที่อยู่ในโครงการ รับซื้อขยะรีไซเคิล ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ชุมชนโรตารีรักบ้านแพ้ว โดยทางพี่หัสดีและคนในองค์กร ได้ให้ความหมายของการคัดแยกขยะไว้ดังนี้ 

การคัดแยกขยะ (Waste Separation) หมายความถึง กระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบ่งหรือแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม โดยใช้แรงงานคน หรือเครื่องจักรกล เพื่อการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ หรือใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์     

การใช้ประโยชน์ขยะ (Waste Utilization) หมายความถึง การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแปรรูปใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน การหมักปุ๋ย และการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)