ชื่นชม มอ. (๒)

ภาพลักษณ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดีมากในสายตาของนักศึกษา นักวิชาการและประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, และคณะวิทยาศาสตร์

ชื่นชม มอ. (๒)

       ต่อจากข้อชื่นชมตอนที่แล้ว

   6.  มีระบบประกันคุณภาพที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  เชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย     รวมทั้งกลไกในการให้รางวัล Best Practice กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงในระดับคณะวิชา

  7. น่าชื่นชมผู้บริหารระดับสูงได้แก่ อธิการบดี และคณบดีบางคณะที่ขอให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการบริหารงานของตน

  8.  มีหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์(หาดใหญ่)   สถาบันวิทยบริการ(ปัตตานี)   ซึ่งมีศักยภาพดี   มีส่วนผลักดันให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการที่ดี  และมีส่วนในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ

  9.  วิทยาเขตหาดใหญ่มีความสามารถในการสร้างและใช้เครือข่ายองค์กรต่างๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยได้ดี อาทิ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสภาอุตสาหกรรม,  เทศบาลนครหาดใหญ่,  จังหวัดสงขลา

 10.  ภาพลักษณ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดีมากในสายตาของนักศึกษา นักวิชาการและประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, และคณะวิทยาศาสตร์

วิจารณ์ พานิช
๒๕ พย. ๔๙

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สมศ.#มอ.#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 63513, เขียน: 27 Nov 2006 @ 12:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)