ฝึกงานวันที่17

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

ลงพื้นทีสวนเกษตรของชาวบ้านในชุมชน เรียนรู้การทำเกษตรหลายอย่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)