170827-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Custom & practice & habit

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.08.27

Ref: # 596796


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “custom”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KUHS-tuh-m

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “practice”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “PRAK-tis”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “habit”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “HAB-it”


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบายว่า แต่ละคำของ “custom” “practice” และ “habit”

      ใช้เพื่ออ้างอิง แนวทางที่บุคคลหนึ่ง “accustomed” = คุ้นเคย หรือ

      สิ่งที่บุคคลหนึ่ง ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

สามารถใช้แต่ละคำ กับ กิจกรรมต่าง ๆ ของ คน/สัตว์ หรือประชาคม ทั้งมวล

โดยที่ “custom” อ้างอิง เป็นการเฉพาะ ถึง “การปฏิบัติ” และการสงวนไว้

      ซึ่ง การใช้หรือกิจกรรม ทางสังคม เช่น

            ‘It is a community custom to go to church on Sunday.’

ส่วน “practice” ใกล้ชิดในความหมาย กับ “custom”

      หากแต่ จะใช้โดยเฉพาะ กับ วิธีการที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง เช่น

            ‘It is the practice of a careful man to balance his checkbook.’

และ “habit” ใช้โดยเฉพาะ กับคนและสัตว์

      อ้างอิง การกระทำที่ซ้ำซากเป็นประจำ จนกลายเป็นธรรมชาติหรือตามสัญชาติญาณ เช่น

            ‘John has a habit of counting to 10 before he answers any question.’

            ‘Our dog has a habit of turning around before lying down.’


Collins COBUILD English Usage

อธิบายว่า “habit” คือ “บางสิ่ง ที่บุคคลหนึ่ง ทำบ่อยครั้งหรือเป็นประจำ” เช่น

           ‘He had a nervous habit of biting his nail.’

           ‘Try to get out of the habit of adding unnecessary salt in cooking.’

และว่า “custom” คือ “บางสิ่ง ที่ผู้คนในสังคม กระทำที่เฉพาะเวลาหนึ่งของปี”

     หรือ “ในสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่ง” เช่น

           ‘It is the custom to take chocolates or fruit when visiting a patient in hospital.’

           ‘My wife likes all the old English customs.’


Longman Dictionary of Contemporary English

ให้รายการคำที่ใช้ร่วมกับ “custom” รวมถึง

“a local custom” เช่น

          ‘We were unfamiliar with the local customs.’

“an old/ancient/age-old custom” เช่น

          ‘Here on the island, many of the old customs have survived.’

“an established custom” เช่น

         ‘He had criticized some of the school’s established customs.’

“a traditional custom” เช่น

         ‘The children learn about traditional customs, crafts, music, and dance.’

“a social custom” เช่น

         ‘Our people do not want to imitate western social customs.’

“a French/Greek custom” เช่น

         ‘The Spanish custom is to add the mother’s surname after the father’s.’

“a tribal custom” เช่น

        ‘He spoke four African languages and knew most of the tribal customs.’

“burial customs” หมายถึง

   “สิ่งต่างๆที่กระทำเมื่อมีคนเสียชีวิตและนำไปฝัง” เช่น

        ‘The diversity of burial customs in different parts of the world.’

“follow/observe a custom” หมายถึง

    “ทำบางสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของ ‘custom’” เช่น

        ‘Following a Chinese custom, Deng changed his given name to mark the occasion.’

“respect a custom” เช่น

         ‘Strangers should respect the customs of the country they are in.’

“a custom survives” หมายถึง “เป็นสิ่งที่ยังคงทำตามกันต่อเนื่อง” เช่น

        ‘The custom of slaughtering an animal to welcome guests still survives in some areas.’

“a custom die out/disappears” หมายถึง “ค่อยทยอยหยุดการนำมาปฏิบัติ” เช่น

         ‘Sometimes the streets are decorated with flowers petals, although this custom is dying out.’


ให้รายการคำที่ใช้ร่วมกับ “practice” รวมถึง

“do practice” เช่น

      ‘Have you done your piano practice?’

“take practice” ที่ใช้ใน US English = “do practice” ใน British English เช่น

      ‘If he’d done badly, he’d go out and take extra batting practice.’

“have some/more practice” (do practice) เช่น

      ‘I’m not a very good dancer. I haven’t had enough practice.’

“get some practice” เช่น

       ‘You must get as much practice as possible before the competition.’

“need practice” เช่น

      ‘She needs more practice.’

“something takes practice” หมายถึง

   “จะสามารถเรียนการทำให้ดีได้ แต่เพียงด้วยการฝึกฝน” เช่น

       ‘Writing well takes practice.’

“football/basketball practice” เช่น

       “Dale was at football practice.

“piano/cello practice” เช่น

       ‘I’ve got to do my cello practice.’

“batting/catching practice” เช่น

       ‘We’d better do a bit of bathing practice before the game.’

“choir practice” เช่น

       ‘There’s choir practice on Tuesday evening.’

“band practice” เช่น

        ‘Have you got band practice tonight?’

“target practice” หมายถึง “ฝึกการยิงไปที่บางสิ่ง” เช่น

       ‘The area is used by the army for target practice.’

“teaching practice” เช่น

        ‘You have to do three months of teaching practice before you qualify.’


ให้รายการคำที่ใช้ร่วมกับ “habit” รวมถึง

“have a habit” ในการ ทำบางสิ่ง เช่น

       ‘He has a habit of being late.’

“something becomes a habit” เช่น

      ‘Once you have been driving for a few weeks, it becomes a habit.’

“get into a habit” หมายถึง “เริ่มทำบางสิ่งเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง” เช่น

     ‘Try to get into the habit of walking for 30 minutes each day.’

“get out of a habit” หมายถึง “หยุดทำบางสิ่งที่เคยทำเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง” เช่น

     ‘She couldn’t get out of the habit of saying ‘sorry’.’

“break/kick a habit” หมายถึง “หยุดการทำบางสิ่งที่ไม่ดีต่อคุณ” เช่น

      ‘I’ve smoked for years, but I really want to kick the habit.’

“develop/form a habit” เช่น

      ‘I developed a habit of eating porridge for breakfast.’

“change your habits” เช่น

      ‘It’s sometimes difficult for people to change their habits.’

“a good/bad habit” เช่น

      ‘Eating healthy food as snacks is a good habit to get into.’

“eating/drinking habits” หมายถึง

   “ชนิดของสิ่งต่างๆที่คุณรับประทาน/ดื่มประจำ” เช่น

        ‘You need to change your eating habit.’

“buying/spending habits” หมายถึง

   “สิ่งของชนิดต่างๆที่คุณซื้อเป็นประจำ” เช่น

        ‘The recession will mean that many people will be changing their spending habits.’

“viewing habit” หมายถึง “รายการทีวีที่คุณดูเป็นประจำ” เช่น

        ‘Parents try to control their children’s viewing habits.’

“sexual habits” หมายถึง “สิ่งที่คุณทำประจำในความสัมพันธ์ทางเพศ” เช่น

        ‘A survey of the sexual habits of gay men.’

“personal habits” หมายถึง “สิ่งต่างๆที่คุณทำเป็นปกติในแต่ละวัน”

    เช่น “ทำให้ตนเองสะอาดอยู่เสมอ” หรือ “สูบบุหรี่” เช่น

        ‘Some of his personal habits were unpleasant.’

“social habit” หมายถึง “สิ่งต่างๆที่ผู้คนทำตามปกติ เมื่ออยู่กับคนอื่น” เช่น

        ‘Television changed some of our social habits.’

“an annoying/unpleasant/nasty habit” เช่น

        ‘He had the unpleasant habit of eating with his mouth open.’

“a strange/peculiar/odd habit” เช่น

       ‘He had a lot of peculiar habits, one of them being to stare at you without blinking.’

“be in the habit of doing something” เช่น

        ‘On Friday evenings, Carrie was in the habit of visiting her parents.’

“(by/from) force of habit” หมายถึง “ใช้เกี่ยวกับนิสัยที่ยากจะเปลี่ยนได้” เช่น

        ‘I still walk by his house each day – force of habit, I suppose.’

“change/break the habits of a lifetime” หมายถึง

    “หยุดทำสิ่งต่างๆที่เคยทำมานานหลายปี” เช่น

         ‘It is hard to change the habits of a lifetime, but you must eat more healthily or you will have a heart attack.’

“have the unfortunate habit of doing something” หมายถึง

    “ทำบางสิ่ง ที่ทำให้คนอื่น รู้สึกเขินอาย หรือขุ่นเคือง” เช่น

          ‘Teenage girls have the unfortunate habit of laughing too loudly.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.208.142
เขียนเมื่อ 

Thank you.I used to have problems with ‘custom’(practice, tariff) and ‘costume’ (dress) and ‘customer’ (client).‘habit’ may also mean ‘certain costume or dress’ like in ‘monastic habit’ for monks and nuns.