ການພັດທະນາເຕັກນິກການຄູນໂດຍນຳໃຊ້ວິທີສອນແບບສາທິດສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 4 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານຈຼອກເມືອງກະລືມ ແຂວງເຊກອງສົກຮຽນ 2016-2017ความเห็น (0)