170827-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Curious & inquisitive & prying

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.08.27

Ref: # 596795


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “curious”

     สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “KYOO-r-ee-uh s”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “inquisitive”

     สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า “in-KWIZ-i-tiv”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “prying”

     สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า “PRAHY-ing”


Collins COBUILD English Usage

ให้คำจำกัดความ “curiosity” ว่าคือ ความต้องการ เรียนหรือรู้ เรื่องต่างๆ

คำอื่นที่ใช้แทน เพื่อบรรยายถึง บุคคล ผู้กระหายใคร่รู้เกี่ยวกับชีวิตของคนอื่น

      หรือ เกี่ยวกับ เหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ คือ

      “curious” “inquisitive” “interested” “nosy” และ “prying”

โดยที่ “curious” เป็นคำกลางๆ (neutral) ที่ไม่แสดงว่า ‘เห็นด้วย’ หรือ ‘ไม่เห็นด้วย’ เช่น

‘Steve was intensely curious about the world I came from.’

และ “interested” ตามปกติ เป็นตัวเสริม

เมื่อใช้กล่าวถึงความสนใจของบางคน ที่มีต่อชีวิตของบุคคลหนึ่ง เช่น

            ‘She put on a good show of looking interested.’

ส่วน “nosy” และ “prying” ใช้เพื่อ แสดงความ “ไม่เห็นด้วย” เช่น

           “Who is the girl you came in with?’ – ‘Don’t be so nosy.’

           ‘Computer-based records can easily be protected from prying eyes by simple systems of codes.’

เป็นปกติ ที่จะใช้ “prying” กับ “eyes”

      และ บางครั้งใช้ “inquisitive” เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย

      แต่ก็ยังสามารถใช้แสดง ความเป็นกลาง หรือ แม้แต่เสริมส่ง ได้ด้วย เช่น

           ‘Mr. Courtney was surprised. ‘A ring, you say?’ He tried not to sound inquisitive.’

          ‘Up close, he was a man with inquisitive sparkling eyes and a fresh, very down-to-earth smile.’


Dictionary of Problem Words and Expressions

อธิบาย ความหมาย “curious” ชี้แนะ “ความต้องการที่จะรู้”

โดยเฉพาะ “จะรู้ ในเรื่องที่มิได้เกี่ยวข้องกับ ตัวเองหรือ ธุรกิจของตน” เช่น

           ‘This resident is curious about the activities of his neighbors.’

ขณะที่ “inquisitive” แสดงนัย

“asking of questions” = “การตั้งคำถาม” หรือ

“the act of prying” = “กระทำการสอดแนม” เพื่อสนองต่อความใคร่รู้ เช่น

            ‘This determined fieldworker was inquisitive in her research.’

โดยที่ บุคคล หนึ่งอาจ “be curious” ขณะที่มิได้ทำอะไรมากไปกว่า “wondering”

หากแต่ สำหรับคนที่ “inquisitive” จะกระทำการ สอดแนม/แอบมอง หรือ สอดรู้


ตัวอย่างประโยค ประกอบด้วย “curious” “inquisitive” และ “prying”

‘Children are curious about everything.’

‘A curious child is a teacher’s delight.’

‘Traffic was slowed by curious rubberneckers.’

‘There was a curious mixture of people in the audience.’

‘It was a curious feeling, as though we were floating on air.’

‘He was very chatty and inquisitive about everything.’

‘His poems reveal an intensely inquisitive mind.’

‘The police are proverbially inquisitive.’

‘A certain kind of prying journalism.’

‘She felt there was no place where she could escape from the prying eyes.’

‘A person can be curious while doing nothing more than wondering, but an inquisitive individual engages in spying, peeping, or prying.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)