วัดของไทย

เมธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พระอารามหลวง
พระอารามหลวง   พระอารามหลวง  คือ  วัดที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราชทรงสร้างและปฎิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมาหรือแก่วัดเองก็ดี มีวัดอยู่จำนวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่   ทรงสร้าง   หรือสร้างขึ้นหรือทรงโปรดให้ปฎิสังขรณ์และสร้างขึ้น แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฎิสังขรณ์ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงด้วย ชั้นแห่งพระอารามหลวง แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น
ชั้นเอก ได้แก่วัดที่มีเจดีย์สถานสำคัญ วัดที่บรรจุบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติอย่างสูงมี ๓ ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร   ราชวรวิหาร   และวรมหาวิหาร
ชั้นโท ได้แก่วัดที่มีเจดีย์สถานสำคัญหรือวัดที่มีเกียรติ มี ๔ ชนิด คือ ………  ราชวรมหาวิหาร   ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร  และวรวิหาร
ชั้นตรี ได้แก่วัดที่มีเกียรติ วัดประจำหัวเมืองหรือวัดสามัญ มี ๓ ชนิด คือ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ
  ชนิดและขนาดแห่งพระอารามหลวง
1) ราชวรวิหาร ได้แก่วัดพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินี  สมเด็จพระยุพราช  ทรงสร้างและ ปฎิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์
2) วรวิหาร     ได้แก่วัดพระอารามที่พระมหากษัตริย์   สมเด็จพระราชินี   สมเด็จพระยุพราช  ทรงสร้างและปฎิสังขรณ์พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมา  แก่วัดเอง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฎิสังขรณ์และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง   ควรยกเป็นเกียรติยศจัดว่าเป็นวัดมีเกียรติ    เช่น  วัดป่าเลย์ไลยก์วรวิหาร
3) ราชวรมหาวิหาร คือ วัดพระอารามชนิดราชวรวิหาร(ข้อ 1) ที่พระอารามใหญ่โต และมีของก่อสร้างใหญ่โต
4) วรมหาวิหาร ได้แก่ วัดพระอารามชนิดวรวิหาร(ข้อ 2)ที่เป็นพระอารามใหญ่โต และมีของก่อสร้างใหญ่โต
5) สามัญ ได้แก่ …... วัดพระอารามหลวงที่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์ดังกล่าว
    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสังคมศึกษาความเห็น (1)

 น่ารู้มาก ขอบคุณครับ