การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

22 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้เข้าร่วมโครงการ การประเมินประกวดหมู่บ้านชุมชนสะอาดในระดับตำบล  โดยในการประเมินครั้งนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะเป็นผู้ตัดสินผลการประกวด


นี้คือผลงานบางส่วนที่ส่งเข้าประกวด โดย ม.1 บ้านท่าต้นจันทร์  ตำบลลาดบัวขาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)