ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร 

ดร.ถวิล  อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

--------------------

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล          นายถวิล  อรัญเวศ  อายุตัว ๕๗ ปี ๓ เดือน ๒๕ วัน (นับถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)

วัน เดือน ปี เกิด  ๙ เมษายน ๒๕๐๓  เกิดที่บ้านดอนหวาย ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย

                      จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๓๐  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๙๐๕๓๐๔

เริ่มรับราชการ   อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๒๙ ที่โรงเรียนบ้านเมืองรัง สปอ.ห้วยแถลง  สปจ.นครราชสีมา กรม สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)

อายุราชการ      รวมอายุราชการทั้งสิ้น ๓๐  ปี ๑๐ เดือน  โดยแยกประสบการณ์ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

                      ครูผู้สอน อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองรัง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙

                      ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗  รวม ๗ ปี ๔ เดือน ๑๙ วัน

                      ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแจง สปอ.โนนไทย สปจ.นครราชสีมา ระหว่าง

                      วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ รวม ๓ ปี ๑๑ เดือน ๓๐  วัน

                      อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชายพะเนาว์หนองโพธิ์ ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

                      ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ รวม ๒ ปี ๑ เดือน ๑๘ วัน

                     ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเขียว  ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓

                     ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ รวม ๒ ปี ๒ เดือน ๔ วัน

                     ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสูงเนิน  ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕

                     ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๑ ปี ๑ เดือน

                     เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.นครราชสีมา เขต ๔  ระหว่างวันที่ ๗

                     กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ รวม ๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) สพท.นครราชสีมา เขต ๔

                     ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ รวม ๓ ปี ๔ เดือน

                     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ระหว่าง

                     วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ รวม ๒ ปี ๑ เดือน ๒๓ วัน

                     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

                    ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวม ๖ ปี ๑๑ เดือน ๑๖ วัน

                    รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๙ ปี ๑ เดือน ๙ วัน

ภูมิลำเนา         บ้านเลขที่  ๕๐๙ หมู่ที่ ๑๓ ซอยสุรนารายณ์ ๑/๑ ถนน สุรนารายณ์ ตำบลจอหอ                    อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐๕๓๐๔
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ E – mail [email protected]

เว็บไซต์ผลงาน  https://www.facebook.com/Thawil2503http://thawin09.blogspot.com/

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#!/https://plus.google.com/112650210367558426779

ประเด็นพิจารณา

๑. อาวุโสตามหลักราชการ 

    ปัจจุบัน ข้าพเจ้า ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

    ได้รับวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

    รวม ๙ ปี ๑ เดือน ๙ วัน

    รับเงินเดือนปัจจุบัน (๑ เมษายน ๒๕๖๐) อันดับ คศ. ๓ ขั้น  ๕๕,๗๒๐ บาท
    เครื่ององราชอิสริยาภรณ์   ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
    ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอน ๑๓ ข ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

   

๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หรือ ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบัน

    ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ดังนี้

     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖-๑๙ มิ.ย.๒๕๔๘

     รวมระยะเวลา ๑ ปี ๑๑ เดือน ๑๒ วัน

     สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล)

     สพท.นครราชสีมา เขต ๔  ตั้งแต่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
    รวมระยะเวลา ๓ ปี ๔ เดือน

     สอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ได้ และดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  รวม ๙ ปี ๑ เดือน ๙ วัน  ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานปัจจุบัน (หักจากดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก
(รัชชุศิริอนุกูล)  ๓ ปี ๔ เดือนออก)

     รวมทั้งสิ้น ๑๐ ปี ๗ เดือน

๓. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 

     ข้าพเจ้า ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการ  และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่เคยถูกเพิกถอน หรือพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่รับราชการมาจนถึงปัจจุบัน เคยได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้บริหารการศึกษาดีมีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยมจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๔ ปี ๒๕๕๔ ๒๕๕๖-๒๕๕๗-๒๕๕๘ และปี ๒๕๖๐ รางวัลหนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภา ปี ๒๕๕๕ รางวัล
จากคุรุสภา(ร่วมกับชมรมเครือข่ายครูดีนครราชสีมา เขต ๔) ในฐานะเป็นคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่นตามโครงการสรรหาคนดีศรีสังคม เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ (ดังภาคผนวก)

 ๔. การศึกษาหรือฝึกอบรม

       ๔.๑ ข้าพเจ้า มีวุฒิการศึกษา ดังนี้

วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชื่อปริญญา

สาขา

สถาบัน

วัน เดือน ปีที่สำเร็จ

ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

ปริญญาตรี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ศษ.บ.

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๖ พ.ค.๒๕๒๘

ปริญญาตรี

ศาสนศาสตรบัณฑิต

ศน.บ.

ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑ พ.ค.๒๕๒๘

ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศษ.ม.

การประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๓ มิ.ย.๒๕๓๔

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ค.ม.

บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๒๐ มี.ค.๒๕๕๕

ปริญญาเอก

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศษ.ด.

บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๒๐ ส.ค.๒๕๕๙

การศึกษาระดับ

อื่น ๆ

ที่สำคัญ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ป.บัณฑิต

บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๒๓ เม.ย.๒๕๕๑

         ๔.๒ ข้าพเจ้าได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมหลังจากดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดังนี้

               ๔.๒.๑  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

               ๔.๒.๒ ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

               ๔.๒.๓ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม

๒๕๕๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ดังภาคผนวก

๕. ประสบการณ์ทางการบริหารในตำแหน่งและการบริหารงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    ๕.๑ ประสบการณ์ทางการบริหารงานในตำแหน่ง

          เคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/คณะทำงานในระดับต่างๆ  ดังนี้

๑)      ระดับกระทรวง  ๑ ครั้ง คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๖๗๗/๒๕๔๗
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดระดับอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นต้นมาและปัจจุบันก็รับผิดชอบงานนี้อยู่ 

           ๒) ระดับกรม ๓ ครั้ง

  คณะกรรมการ/คณะทำงาน

ระดับ

ช่วงเวลา

หมายเหตุ (เอกสารอ้างอิง)

๑. คณะทำงานเตรียมการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษา (ผอ.ปจ.

ผช.ผอ.ปจ. หน.ปอ./ก และ ผช.หน.ปอ./ก)

(ขณะดำรงตำแหน่ง ผช.หน.ปอ.สูงเนิน)

กรม สปช.

๕-๑๐ ก.ย.๒๕๔๕

คำสั่ง สปช.

ที่ ๒๒๕๓/๒๕๔๕

ลงวันที่ ๕ ก.ย.๒๕๔๕

๒. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดระดับอำเภอ(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

กระทรวง

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

ที่ สป. ๖๗๗/๒๕๔๗ลงวันที่ ๑๖ ก.ย.๔๗

๓. วิทยากรโรงเรียนดีศรีตำบล อบรม ๓ รุ่น

กรม สพฐ.

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ต.ค.๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖

คำสั่ง สพฐ.ที่ ๑๗๐๔/๒๕๕๕ และ

๑๘๐๐/๒๕๕๕

เกียรติบัตร จาก สพฐ.

๔. คณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบลระดับประเทศ

กรม สพฐ.

๗ เมษายน ๒๕๕๙ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

คำสั่ง สพฐ.

ที่ ๕๑๖/๒๕๕๙ลงวันที่ ๗ เม.ย.๕๙

๕.กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

กรม สพฐ.

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙- ปัจจุบัน

คำสั่ง สพฐ.

ที่ ๒๗๒/๒๕๕๙

ลงวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๕๙

     ๕.๒ การบริหารงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

           ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๔ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
รวมระยะเวลา ๙ ปี ๑ เดือน ๙ วัน


----------+++-----------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)