การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชม

ฝึกงานวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ได้ไปเข้าร่วมโครงการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ และการเลี้ยงไส้เดือนปุ๋ย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)