ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560