มหาวิทยาลัย ๔.๐ในงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔.๐   ท่านนายกสภา มช. ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย กล่าวว่า ในสมัยนี้ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี ๖ ด้าน

  • Research
  • Teaching + Learning
  • Social Services
  • Art and Culture (+Environment)
  • Support of Education System
  • Presentation of Choices to the Public


ท่านกล่าวต่อว่า ความท้าทายด้านวิชาการต่อประเทศไทย ๔.๐ คือ  ต้องทำงานวิชาการโดยที่เป้าหมายสุดท้ายที่ services & products    ผ่านการสร้างความรู้ชั้นเยี่ยม  สู่การพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรม เพื่อบริการและผลิตภัณฑ์


ท่านอ้างถึงข้อเสนอ “เครื่องมือระบบบริหาร” ที่ ดร. โชค บูลกุล เสนอในการประชุม retreat ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐    และ “ทฤษฎี 3C” ของคุณมนูญ สรรค์คุณากร ที่เสนอในการประชุมเดียวกัน    ผมถ่ายภาพ สไลด์ PowerPoint ของหลักการทั้งสองมาให้ดูด้วย    


ข้อสรุปเงื่อนไขหลัก ๔ ข้อ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัย ๔.๐ เป็นปัจจัย “ด้านอ่อน” ของมนุษย์ทั้งสิ้น คือ

  • จิตใจเสียสละ จิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตใจที่นอบน้อม
  • นำไปสู่ความสามัคคี การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
  • ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ยึดถือกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎกติกา กฎศีลธรรม
  • รู้จริงและเป็นกลางวิจารณ์ พานิช

๒๔ มิ.ย. ๖๐


1 เครื่องมือระบบบริหาร2 ทฤษฎี 3C

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)