ชีวิตที่พอเพียง 2991. ภาพอนาคตผู้นำต่อสังคมไทยโครงการ คศน. จัดกิจกรรม มิตรภาพบนเส้นทางอุดมการณ์ ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จ. นนทบุรี    และเชิญ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กับผมไปเสวนากับ “ผู้นำ ทั้ง ๕ รุ่น เรื่อง  ภาพอนาคตผู้นำต่อสังคมไทย    เป็นโอกาสให้ผมครุ่นคิดเรื่องนี้


จริงๆ แล้ว ผมเสนอให้ปรับวิธีการ ตามอีเมล์ดังนี้

 

ผมขอลองเสนอวิธีใช้เวลา ๙๐ นาทีในวันที่ ๑๑ ก.ค. ในการอภิปรายหัวข้อ "ภาพอนาคตของผู้นำต่อสังคมไทย”   ว่าน่าจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนพูดคนละไม่เกิน ๑ นาที  ว่าตนมีความเห็นว่าสังคมไทยต้องการมีผู้นำเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในประเด็นใดมากที่สุด   และผู้นำนั้นควรใช้ยุทธศาสตร์หรือแนวทางใด   โดยหวังว่าจะได้ความเห็นที่แตกต่างกันมาก

 

แล้วสมศักดิ์กับผมช่วยกันจัดกลุ่มความเห็นและยุทธศาสตร์   นำมาอภิปราย ชี้ภาพอนาคตที่เห็น และอยากเห็น    รวมทั้งภาพอนาคตที่มูลนิธิ คศน. ควรดำเนินการด้วย

 

ผมขอทำความตกลงว่า ใน session นี้    ขอให้สมศักดิ์ เป็นผู้จัดการ session นะครับ   และไม่จำเป็นต้องทำตามข้อเสนอของผม

วิจารณ์


ตกลงกันว่า จะมีคุณก่อเขตเป็นผู้ดำเนินรายการ    เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีส่วนร่วมออกความเห็นสั้นๆ    คุณหมอสมศักดิ์กับผมช่วยกันจัดกลุ่มความคิดของเหล่า “ผู้นำ” ในโครงการ คศน.    


ผมเตรียมตัวไปล่วงหน้าว่าจะให้ความเห็นใน ๔ เรื่อง ที่เชื่อมโยงกัน ในเรื่องผู้นำต่อสังคมไทย คือ

  • การทำให้พลเมืองไทยทุกคนเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”  (Change Agent)
  • “ผู้นำ” ที่ action – oriented    มากกว่า idea – oriented    และดำเนินการแบบมีแนวร่วม เป็นเครือข่าย    เชื่อมโยงกับหลักการ Leaders that deliver    ถามว่า deliver อะไร    ตอบว่า deliver การเปลี่ยนแปลงชุมชน/สังคม ไปในทางที่ดีขึ้น  
  • “ผู้นำ” ที่เน้น Transformative Leadership    ซึ่งหมายถึง มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด  ร่วมกับภาคี    ทำให้มีการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
  • การเป็นผู้นำที่มีเป้าหมายใหญ่  โฟกัสที่ประเด็นยิ่งใหญ่ของสังคม    ซึ่งในเวลานี้ผมคิดว่าคือ ประเทศไทย ๔.๐   ซึ่งจะทำให้ได้ภาคีร่วมดำเนินการกว้างขวาง    


ในการอภิปรายจริง  แผนที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกความเป็นจากมุมมองของตนสั้นๆ ไม่ทำงาน    บรรยากาศจึงเป็นการอภิปรายร่วมกันสามคน คือ นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เข้าร่วมออกความเห็นแย้ง จากกลุ่มผู้ฟัง     โดยโยงเข้าสู่ประเด็นที่ “ผู้นำ” ควรหาทางเข้าไปจัดการ “ระบบ” รัฐ    เพราะสภาพของ การเมืองไทย  เป็นสภาพของการทำเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มที่เข้าไปมีอำนาจรัฐ    ไม่ใช่เพื่อบ้านเมือง อย่างบริสุทธิ์


นิตยสาร Way สรุปการเสวนานี้ได้อย่างดีเยี่ยม อ่าน ที่นี่
วิจารณ์ พานิช

๑๑ ก.ค. ๖๐

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)