บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่ 9) วันที่9 สิงหาคม พ.ศ.2560

ฝึกงานวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมกันทำ ท่อระบายน้ำหลังศูนย์ เพื่อทำการต้อนรับคณะที่จะมาศึกษาดูภายในศูนย์การเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจบ้านบ่อมะกรูดงานจำนวน 350คน ภายในวันที่ 14สิงหาคม พ.ศ. 2560 

                                                 ทำการขุดดินภายหลังศูนย์ฝึกฯ
                                                        ทำการวางท่อ เพื่อระบายทางเดินน้ำ

                                                          เทดินกลบเพื่อนำปูนมาเทซ้ำ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)