องค์การสหประชาชาติ ( The United Nations )

องค์การสหประชาชาติ ( The United Nations )

ความเป็นมา

      คำว่า สหประชาชาติ [The United Nations Organization]เกิดจากแนวคิดของ  แฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์[Franklin D. Roosevlt] ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและวินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill)   นายกรัฐมนตรีอังกฤษมีแนวคิด ตั้งแต่ ค.ศ. 1939 - 1945 เพื่อรักษาสันติภาพของโลก

ลำดับการประชุมเพื่อจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ

1.การประชุมบนเรือออกุสตา [Augusta] เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1941

2.การประชุมที่กรุงมอสโก ใน ปี ค.ศ. 1943

3.การประชุมคฤหาสน์ดัมบาร์ตันโอคส์ [Dumbarton Oahs] กรุงวอชิงตัน ค.ศ. 1944

4. การประชุมที่เมืองยัลตา [YaIta] แหลมไครเมีย สหภาพโซเวียต ค.ศ. 1945

5. การประชุมที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1945

      ประเทศสมาชิกริเริ่มก่อตั้ง จำนวน 51 ประเทศ ได้ร่วมลงนามรับรองกฎบัตร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมค.ศ. 1945 ซึ่งถือว่าเป็นวันถือกำเนิดองค์การสหประชาชาติในปัจจุบัน ปี ค.ศ. 2011 มีสมาชิก 193ประเทศเซาท์ซูดาน เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2011

      สมาชิกภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. สมาชิกดังเดิม 50 ประเทศ

2. สมาชิกใหม่ โดยเงื่อนไขการเป็นสมาชิกดังนี้      

              2.1 ต้องเป็นประเทศที่รักษาสันติภาพ และยอมปฏิบัติตามข้อตกลง

              2.2 ต้องยอมรับคำฟังความคิดเห็น และคำตัดสินต่างๆของสหประชาชาติในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือขัดแย้งกัน

             2.3 ต้องได้รับคะแนน 2 ใน 3 ของ สมัชชาใหม่ โดยมีคณะมนตรีความมั่นคงประเทศรับเป็นสมาชิกใหม่

การดำเนินงาน    ประกอบด้วย 6 องค์กร

            1. สมัชชาใหญ่ (General Assembly)  ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลัก  เป็นที่ประชุมใหญ่ และเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมขององค์กร  ในการลงคะแนนประเทศสมาชิกสามารถออกเสียงได้ 1 เสียง

          2. คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council)   ทำหน้าที่ ดูแลจัดการเรื่องความมั่นคง ตัดสินวินิจฉัยข้อพิพาทขัดแย้งของประเทศสมาชิก หรือประเทศใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและเสนอกรณีพิพาทที่คุกคามต่อสันติภาพของโลก

          สมาชิกคณะมนตรีความมั่น ประกอบด้วย  ประกอบ 15 ประเทศ  ที่ได้จากสมาชิกถาวร 5 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย  อังฤกษ  ฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีนสมาชิกจากการเลือกตั้งจากประเทศสมาชิก จำนวน 10 ประเทศ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

          3.คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม [Economic and Social Council]มีสมาชิก จำนวน 54 ประเทศอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน

         4. คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Tusteeship Council)

มีหน้าที่ดูแลประเทศที่ยังไม่ได้รับเอกราชที่สมบูรณ์ ในปัจจุบันไม่มีแล้ว

        5.ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ [International Court of Justice] ศาลโลก

สำนักงานตั้งอยู่ที่ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

         6.สำนักงานเลขาธิการ (The Secretariat) มีเลขาธิการเป็นผู้บริหาร โดยได้รับการเลือกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี

ทำหน้าที่  ควบคุมดูแลกิจการด้านบริหาร และด้านธุรการของสหประชาชาติ

มีบทบาทโดยตรงต่อการแก้ไขปัญหาการเมือง และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพของโลก

รายชื่อเลขาธิการสหประชาชาติ

1.นายทริกเว  ลี    (Trygve Lie)                              ชาวนอร์เวย์             2 ก.พ. ค.ศ.1946 -10พ.ย. ค.ศ.1952

2. นายด๊าก ฮัมมาร์เฮิลด์   (Dag Hammarskjöld)  ชาวสวีเดน           10 เม.ย. ค.ศ.1953 -18 ก.ย. ค.ศ.1961

3.นายอูถั่น(U Thant)                                               ขาวพม่า               30 พ.ย. ค.ศ.1961 -  31 ธ.ค. ค.ศ. 1972

4.นายคูร์ท วัลด์ไฮม์  (Kurt Waldheim)                 ชาวออสเตรีย          1 ม.ค. ค.ศ. 1972 -  1 ม.ค. ค.ศ. 1982

5.นายคาเบียร์ เปเรซ เด กูเอยาร์  (Javier Pérez de Cuéllar)      ชาวเปรู      1 ม.ค. ค.ศ. 1982 - 1 ม.ค. ค.ศ. 1992

6.นายบูทรอส บูทรอส กาลี  (Boutros Boutros-Ghali)             ชาวอียิปต์     1 ม.ค. ค.ศ. 1992  - 1ม.ค. ค.ศ.1997

7.นายโคฟี แอนนัน   (Kofi Annan)                         ชาวกานา                          1ม.ค. ค.ศ.1997 -  1ม.ค. ค.ศ.2007

8.นายพัน กี-มุน  (Ban Ki-moon)                            ชาวเกาหลีใต้                    1ม.ค. ค.ศ.2007   -1ม.ค. ค.ศ.2017

9.นายแอนโตนิโอ กูเตอร์เรส                                   ชาวโปรตุเกส                     1 มกราคม ค.ศ.2017-ปัจจุบัน

           นอกจาก 5 ส่วนหลักของสหประชาชาติแล้ว ยังมีหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นไปตามกำหนดของกฎบัตรสหประชาชาติว่า หน่วยงานหลักของสหประชาชาติสามารถ   ก่อตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อเติมเต็ม การทำหน้าที่ของตัวเองได้ หน่วยงานเหล่านั้นประกอบ

           องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร  รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิต ตามการร้องขอของ FAOเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488  (ค.ศ. 1945) ในเมือง ควิเบกซิตี รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา และในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ.1953)  ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ วอชิงตัน ดี.ซี. และในปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่โรม ประเทศอิตาลี นับจากปัจจุบัน มีสมาชิก 190 ประเทศทั่วโลก

              ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA : International Atomic Energy Agency) ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957มีสมาชิกทั้งหมด 146 ประเทศ ผู้แทนจากแต่ละประเทศจะประชุมกันปีละครั้งเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการปกครอง จำนวน 35 คน ซึ่งจะประชุมกันปีละ 5 ครั้ง     นอกจากนี้ไอเออีเอยังมีสำนักงานอยู่ในแคนาดา เจนีวา นิวยอร์ก และโตเกียว อีกทั้งยังมีห้องทดลองอยู่ในออสเตรียและโมนาโก ขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยในอิตาลี   ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

                    องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization - ICAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ  มีสมาชิก 190 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดา  ส่วนสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครประเทศไทย  องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวางระเบียบข้อบังคับ สำหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศระหว่างชาติ เป็นหน่วยงานชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ โครงการเร่งพัฒนาการบินพลเรือนนี้ เริ่มในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเดินอากาศระหว่างประเทศ (International commission for Air Navigation - ICAN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1947

                     องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอแอลโอ ( International Labour Organization; ILO) องค์การไอแอลโอ ตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสันนิบาตชาติ เมื่อ พ.ศ.2462 (ค.ศ. 1919) เป็นองค์การชำนาญเฉพาะเรื่อง และเข้ามาอยู่ในสังกัดของสหประชาชาติเมื่อสันนิบาตชาติถูกยุบลงเมื่อ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) องค์การนี้มีอายุได้ 77 ปี ใน พ.ศ. 2539 ในบรรดารัฐสมาชิกสหประชาชาติที่นับว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ประเทศอื่นในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์

               ภารกิจหลักของไอแอลโอ คือช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั่วโลกให้ได้รับความยุติธรรมจากสังคม ให้มีชีวิต และสภาพการทำงานที่ดีขึ้น ผลงานขององค์การทำให้ได้รับรางวัลโนเบล เพื่อสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)  ทั้งนี้โดยที่องค์การยึดมั่นในหลักการที่ว่า สันติสุขแห่งโลกจะเกิดขึ้นได้และมีความต่อเนื่องมั่นคงก็ด้วยการที่มีความ ยุติธรรมในสังคม  มีฐานรากคือ ความเคารพในสิทธิมนุษยชน มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพการทำงานซึ่งเกื้อกูลความผาสุกของผู้ใช้แรงงาน การมีโอกาสทำงานและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

            องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  (International Maritime Organization หรือ IMO) จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก ปัจจุบัน IMO มีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 170 ประเทศ และสมาชิกสมทบ ได้แก่ หมู่เกาะฟาโร มาเก๊า และฮ่องกง สำนักงานใหญ่ IMO ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร

               กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development-IFAD)

              กองทุน ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม หรือ IFAD มีสถานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติทางด้านการเงินเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบต่อวิกฤติด้านอาหารที่เกิดขึ้นต้นศตวรรษ 1970 โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดกับประเทศในแอฟริกา (Sahelian countries) ตามมติที่ประชุมสมัชชาอาหารโลก (World Food Conference) ซึ่งได้ประชุมระหว่างวันที่ 5-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) โดยมีผลสมบูรณ์ เมื่อประเทศต่างๆ (รวมทั้งประเทศไทย) ได้ลงนามให้สัตยาบันครบจำนวน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ หรือสมาชิกขององค์การการชำนัญพิเศษต่างๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งของ IAEA (International Atomic Energy Agency) มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ สำหรับสมาชิกเริ่มแรกมี 98 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ปัจจุบัน (ม.ค. 2552) มีสมาชิกทั้งสิ้น 165 ประเทศ

                       กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund : IMF) เป็นองค์กรที่รัฐบาลของกลุ่มประเทศพันธมิตรได้ร่วมก่อตั้งขึ้น มีฐานะเป็นทบวงการชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ โดยมีข้อบังคับว่าประเทศที่จะเป็นสมาชิกธนาคารโลก และจะต้องเป็นสมาชิกของ IMF ด้วย เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1947 ประเทศที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการเงินฯ จะต้องเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติอยู่ก่อนแล้ว ในปัจจุบันมีสมาชิก 188 ประเทศ (South Sudan เป็นสมาชิกอันดับที่ 188 เข้าร่วมเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2012)

            สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union - ชื่อย่อ: ITU) เป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งนับเป็นองค์การสากลที่เก่าแก่มากที่สุดอันดับสอง ที่ยังคงดำเนินการอยู่  โดยในระยะแรกเริ่ม ใช้ชื่อว่า สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ (International Telegraph Union) จัดตั้งขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408) ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

               องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization :UNESCO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งโดยได้มีการลงนามในธรรมนูญขององค์การ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ.1945 และต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)    หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 20 ประเทศปัจจุบัน (มีนาคม พ.ศ. 2554) ยูเนสโกมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 194 ประเทศ ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐสมาชิกขององค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1951) (ลำดับที่ 49)

                    องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิโด (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 21 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เมื่อแรกตั้งจึงมีสถานะเป็นองค์การภายใต้สมัชชาสหประชาชาติ    มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ กำลังพัฒนาโดยเฉพาะโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ Vienna International Center กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย    ต่อมา ยูนิโดได้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษ (Specialized Agency) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529 ปัจจุบันยูนิโดมีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 171 ประเทศ


                องค์กรการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า             40 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อน สำนักงานใหญ่กรุงมาดริด ประเทศสเปน

                       สหภาพไปรษณีย์สากล ( Universal Postal Union หรือ UPU)  ทำหน้าที่ประสานงานนโยบายการไปรษณีย์ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละประเทศตกลงในนโยบายจัดการไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันสหภาพไปรษณีย์สากลใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทาง การ และ ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ได้เพิ่มภาษาอังกฤษเข้าเป็นภาษาใช้งาน

             ธนาคารโลก  (World Bank) หรือเรียกว่า ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ  International Bank for Reconstruction and Development; IBRD) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยประเทศมหาอำนาจในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ทำการฟื้นฟูประเทศหลังสงคราม โลกครั้งที่สอง โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเร่งรัดการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ เป็นองค์กรอยู่ในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 187 ประเทศ เงินทุนของธนาคารโลกได้มาจากการจำหน่ายพันธบัตรในตลาดการเงินสำคัญของโลก ค่าบำรุงจากประเทศสมาชิก และเงินค่าหุ้นของประเทศสมาชิกสมาชิก

         โครงการอาหารโลก (World Food Programme ;WFP)    เป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติ และเป็นองค์การด้านมนุษยธรรมใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งจัดการปัญหาความหิวโหยทั่วโลกโครงการอาหารโลกจัดหาอาหารให้แก่ประชากรโลกเฉลี่ย 90 ล้านคนต่อปี  ซึ่งในจำนวนนี้ 58 ล้านคนเป็นเด็ก[ โครงการดังกล่าวมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี และมีสำนักงานสาขาในอีกมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก 

        มีหน้าที่ทำงานช่วยเหลือผู้ไม่สามารถผลิตหรือได้อาหารเพียงพอแก่ตนเองและครอบครัว โครงการดังกล่าวเป็นสมาชิกของกลุ่มพัฒนาแห่งสหประชาชาติและเป็นส่วนหนึ่งของ คณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มฯ ใน ค.ศ. 2007 โครงการฯ มีพนักงาน 9,139 คน โดยราว 90% ปฏิบัติการภาคสนาม

          องค์การอนามัยโลก ( World Health Organization ตัวย่อ WHO) เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ในสังกัดสหประชาชาติ ทำหน้าที่ดูแลประสานงานงานด้านสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อ 7เมษายน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หน้าที่ขององค์การอนามัยโลก มี 4 ข้อ ดังนี้

1.อำนวยความช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอมา

2.จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่างๆทั่วโลก

3.ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างชาติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ อันไม่อาจดำเนินไปได้โดยลำพังของแต่ละประเทศ

4.ทำหน้าที่แก้ปัญหาโรคที่ยังไม่สามารถรักษาได้ เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก

           องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ( World Meteorological Organization; ย่อ WMO) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาล ซึ่งมีรัฐและดินแดนสมาชิกจำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดราย จัดตั้งขึ้นเป็นทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1950 สืบต่อจากองค์การอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ (International Meteorological Organization) ที่จัดตั้งเมื่อ ค.ศ. 1873 มีหน้าที่ด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยาเชิงปฏิบัติการ และภูมิศาสตร์กายภาพแขนงที่เกี่ยวข้องมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Group) ด้วย  ปัจจุบัน มีเดวิด กริมส์ (David Grimes) เป็นประธานและมิเชล จาร์โรด์ (Michel Jarraud) เป็นเลขาธิการ


          องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) เป็นหนึ่งในองค์การเฉพาะทางของสหประชาชาติองค์การได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1967   “เพื่อส่งเสริมกิจการทางสร้างสรรค์, เพื่อสนับสนุนการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาไปทั่วโลก”

ในปัจจุบันองค์การที่มีสมาชิก 184 ประเทศบริหารสนธิสัญญาสากล 24 ฉบับ โดยมีสำนักงานกลางอยู่ที่กรุงเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์

สมาชิกเกือบทุกชาติของสหประชาชาติรวมทั้งสำนักสันตะปาปาก็เป็นสมาชิกขององค์การ

องค์การสหประชาชาติได้แสดงบทบาทและปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้สำเร็จลุล่วงหลายประการ ดังนี้                 

        1. ด้านความขัดแย้ง องค์การสหประชาชาติได้จัดการเจรจาแก้ไขปัญหาหรือบางครั้งก็ใช้กองกำลังเข้าไปสนับสนุนในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทหรือความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ลัทธิทางการเมืองหรือดินแดนภายในประเทศหรือระหว่างประเทศได้สำเร็จลุล่วงหลายกรณี เช่น ปัญหาสงครามระหว่างอาหรับและอิสราเอล   ปัญหาอิรักปิดล้อม คูเวตเป็นต้น  ยังมีปัญหาที่องค์การสหประชาชาติ กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหาแคว้นแคชเมียร์ระหว่างอินเดียและปากีสถานเหตุการณ์ ที่คอร์ฟูในแอฟริกา เป็นต้น                  

        2. ด้านการลดอาวุธ การที่สมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศขนาดเล็กและขนาดกลางได้ยกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศใหญ่หรือประเทศมหาอำนาจได้สะสมกองกำลังและอาวุธไว้เป็นจำนวนมากย่อมทำให้เกิดความตึงเครียด   ซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ได้ตระหนักในปัญหานี้ จึงได้จัดให้มีการเจรจา เพื่อลดและควบคุมการใช้อาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ของสองประเทศมหาอำนาจ และได้มีการจัดทำสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาจำกัดอาวุธทาง ยุทธศาสตร์ (SALT) สนธิสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพและสารพิษ เป็นต้น              

       3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งด้านเงินทุน และบุคลากร โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพประชากรการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้มีการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank)การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(UNCTAD )องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น

            4. ด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรกลางที่จะต่อสู้และรักษาไว้ซึ่งสิทธิและอิสรภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยชน และกำหนดให้วันที่ 10ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนโลกเพื่อส่งเสริมให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันทางด้านเสรีภาพ ความปลอดภัยความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมสมาคมการทำงาน การพักผ่อน การใช้เวลาว่างและการศึกษา

           5.ด้านกฎหมาย จัดร่างกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นหลายฉบับทั้งนี้เพื่อรักษาความยุติธรรม ความเข้าใจอันดีและการรักษาผลประโยชน์ของประชาชาติ ซึ่งจัดดำเนินการโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่กำหนดขึ้นจากการประชุมสมัชชาใหญ่ และศาลโลก เช่นกฎหมายทางทะเล กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตกฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยแรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น

             6.ด้านความเป็นเอกราชของประเทศดินแดนที่อยู่ในความดูแลของ คณะมนตรีภาวะทรัสตี แห่งสหประชาชาติได้รับการปลดปล่อยเป็นเอกราชหลายประเทศ เช่นโตโก แคเมอรูน นาอูรู ปาปัวนิวกินี เป็นต้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งความเห็น (0)