ถ้าจะนับเมืองหลวงของไทยที่คนไทยพอรู้จักกันประกอบด้วย   Y กรุงสุโขทัย     ]   กรุงศรีอยุธยา ¥ กรุงธนบุรี        ° กรุงเทพมหานคร       สำหรับ กรุงเทพมหานคร เป็นชื่อที่เราได้ยินกันทั่วไป    ที่จริงแล้ว   มีชื่อเต็ม       คือ   กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์   มหินทรายุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรวิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์