ระบบนิเวศ มี 2 ประเภท ได้แก่

1. สิ่งมีชีวิต

2. สิ่งไม่มีชีวิต