ถนนสำคัญของไทย      ประเทศไทยเรามีถนนที่เป็นของเอกชน  เป็นผู้สร้างและดูแลรักษา   และทางหลวงที่เป็นถนนสาธารณะ  ซึ่งจัดสร้างและดูแลรักษาโดยรัฐบาลทางหลวง   เป็นถนนสาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางในระดับพื้นดิน ใต้ดิน หรือทางยกระดับ ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งเป็น  5 ประเภท  คือ……

1) ทางหลวงแผ่นดิน    ที่มีตัวเลข  1 หลัก หรือ 2 หลัก  เป็นเส้นทางถนนสายหลัก ใช้ติดต่อระหว่างภูมิภาค  หรือระหว่างจังหวัด  มีความยาวต่อเนื่องกัน และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  การปกครอง และการป้องกันประเทศ    กรม-ทางหลวง   เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและซ่อมบำรุง ทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญ  ที่มีตัวเลข 1 หลัก   มีอยู่  4 สาย คือ..

Œ สายที่ 1  พหลโยธิน (กรุงเทพฯ-เชียงราย)     

 สายที่  2  มิตรภาพ(แยกสระบุรีหนองคาย)

Ž สายที่ 3  สุขุมวิท (กรุงเทพฯ ตราด)         

 สายที่  4  เพชรเกษม (กรุงเทพฯ สงขลา)

2)  ทางหลวงชนบท   คือ  ถนนสาธารณะที่กรมโยธาธิการ  สำนักเร่งรัดพัฒนาชนบท  กรมชลประทาน หรือส่วนราชการอื่น   เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  ขยาย   บูรณะ  และบำรุงรักษา

3)  ทางหลวงเทศบาล   คือ ถนนสาธารณะภายในตัวเมือง  ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบล   เทศบาลเมือง    เทศบาลนคร  ซึ่งเทศบาลนั้น   เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  ขยาย   บูรณะ  และบำรุงรักษา

4)  ทางหลวงสัมปทาน  คือ  ถนนที่เอกชนได้รับสัมปทานจากรัฐให้สร้างขึ้น  เพื่อการคมนาคม ขนส่ง โดยเก็บค่าผ่านทาง  เช่น ทางด่วน  ทางยกระดับในกรุงเทพฯ    ทางหลวงชนิดนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาสัมปทานแล้วก็ตกเป็นของรัฐ

5)  ทางหลวงพิเศษ   คือ  ทางหลวงที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ   เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอด รวดเร็วเป็นพิเศษ มีระบบการควบคุมทางเชื่อมเป็นอย่างดี   ดังนั้น  การสร้างจะไม่มีทางแยกหรือทางเชื่อม  เช่น  ถนนวงแหวนรอบนอกในเขตเมืองหลวง และปริมณฑล   ถนนสานธนบุรี-ปากท่อ  ถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี(สายใหม่)    กรมทางหลวง ผู้ดำเนินการก่อสร้าง  ขยาย   บูรณะ  และบำรุงรักษา