การอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ในระหว่างวันที่19-21กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชนได้ มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการอบรมก่อนฝึกประสบการวิชาชีพ ทั้งนี้ได้มี ท่าน ประสงค์ ลีลา จากศูนย์พัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับทางเราด้วย
จากการที่ได้รับการอบรมนั้นได้ทราบเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ และรู้ถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ว่าควรใช้อย่างไรได้ทราบถึง การเตรียมตัวก่อนที่จะไปฝึกงานว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ได้มีการจับกลุ่มตามหน่วยฝึก ให้ทำ แผนที่เดินดินของมหาวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์SWOTและมีการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคม

และอีกทั้ง ได้ทราบเกี่ยวกับคู่มือในการฝึกงานได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบ กติกา ข้อคกลงในการฝึก และได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนระหว่างทำการฝึกงานได้ทราบถึงการทำใบลงเวลาและการเขียนgotoknowเป็นการเขียนบึกทึกประจำวันของการฝึกงานตลอดระยะเวลาในการฝึกได้ทราบเกี่ยวกับแบบประเมินในการนิเทศน์ ว่าจะต้องเตรียมอะไรเพื่อรายงานความคืบหน้าของการฝึกงานและได้ทราบเกี่ยวกับการจับกลุ่มเพื่อหาประเด็นในการเขียนโครงการต่างๆ

และในการอบรมในครั้งนี้ทำให้ดิฉัน ได้รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและรับมืออย่างไรกับการฝึกในครั้งนี้


             เอกสารประกอบการอบรมและคู่มือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                                              บรรยากาศระหว่างการเข้าอบรม

            รูปถ่ายแผนที่เดินดินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,การวิเคราะห์SWOT

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)