​ “ชาวบ้านทุ่งยอ” ลดละเลิกใช้สารเคมีเพื่อชีวีปลอดภัย

“ชาวบ้านทุ่งยอ” ลดละเลิกใช้สารเคมีเพื่อชีวีปลอดภัย ปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิต “ผู้ผลิต-ผู้บริโภค”

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชาวบ้านทุ่งยอ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จัดทำ“โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน” ชวนเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร ลด ละเลิก การใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค

ประสิทธิ์ ดำนุ้ย แกนนำกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กล่าวว่าชาวบ้านทุ่งบอส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำสวนทุเรียน ปลูกปาล์มน้ำมัน และทำนา เกษตรกรยังมีการใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ย และยาฆ่าแมลง เพราะมุ่งเน้นการผลิตให้ได้ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อนำไปจำหน่ายให้ได้ราคาดีหรือมีรายได้มากขึ้น จึงไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคปลายทาง

 “เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหมู่บ้าน ทุกคนทำเกษตรก็ต้องการเห็นผลเร็ว อยากมีของไปขายเยอะๆ ก็ใช้ยา ใช้สารเคมี ผมจึงมารณรงค์เรื่องนี้ โดยเริ่มที่ตัวเองก่อน เพราะชอบปลูกผักอยู่แล้ว และยังไม่เห็นใครที่จะจริงจังในเรื่องนี้ ทางหน่วยงานราชการก็พยายามเข้ามาทำแต่ก็ไม่สำเร็จ ผมเลยมาคิดถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใคร ก็พยายามต่อสู้เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จึงได้รวมตัวกันกลุ่มเล็กๆ 40 ครัวเรือน ในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรโดยลดละเลิกการใช้สารเคมี เพราะทำให้มีสารพิษตกค้างในร่างกาย และยังทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะได้รับสารพิษตกค้างไปด้วย” ประสิทธิ์กล่าว

นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาอบรมแก่เกษตรกร เช่น การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมัก การแจกพันธุ์พืช และการตรวจเลือดหาสารตกค้างในร่างกาย จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประมาณเห็นความก้าวหน้าไปเป็นอย่างมี มีผู้สนใจปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองในครัวเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ปลูกกินกันในครอบครัวก่อนถ้าเหลือแล้วค่อยเอาไปขาย

วันนี้ชุมชนบ้านทุ่งยอกำลังปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับชุมชนแห่งนี้ โดยการเพิ่มจำนวนของสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยที่ขยายตัวและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวมเร็วกว่าเป้าหมายที่คาดเอาไว้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่จะสานพลังความร่วมมือของชาวบ้านทุกยอทุกคนเพื่อร่วมกันก้าวไปสู่การทำให้ทุกคนในชุมชนและผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่นักเล่า



ความเห็น (0)