รวมพลัง “ชาวปากนครบน” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

รวมพลัง “ชาวปากนครบน” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน แก้ปัญหาหาจุดเสี่ยง-ใช้วิทยุกระจายข่าว สร้างถนนปลอดภัย

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชาวบ้านตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุภายในชุมชน ด้วยการจัดทำโครงการ “บ้านปากนครบนร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุ” เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรรสอุทิศ กล่าวว่าบ้านปากนครบนมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเข้าชุมชน 15 สาย โดยถนนเส้นที่เป็นจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ถนนสายวัดโบสถ์ซึ่งมีโรงเรียนตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดหัวนอน มีจุดเสี่ยงบนถนนเป็นทางโค้ง พื้นผิวจราจรลาดเอียง จำนวน 3 โค้งติดต่อกัน โรงเรียนท่านครญาณวโรรสอุทิศ ซึ่งหน้าโรงเรียนมีสามแยกเป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย ประกอบกับทางโรงเรียนเองก็เคยจัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุจนได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยบนท้องถนนมาแล้ว แต่ยังเป็นการทำกันในเฉพาะโรงเรียน จึงเห็นว่าน่าจะทำโครงการร่วมกับชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น

“กลุ่มเป้าหมายหลักของการดำเนินงานครั้งนี้คือ ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านปากนครบน ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน โดยจัดตั้งคณะทำงานตัวแทนจากภาคประชาชน รวบรวมสถิติข้อมูล ลงสำรวจพื้นที่วางแผนแก้ปัญหา จากนั้นจึงจัดทำเวทีประชาคมคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ติดป้ายคำเตือน ตัดต้นไม้ ถางหญ้า ปรับป้ายโฆษณาที่บดบัง และใช้ประโยชน์จาก วิทยุชุมชน ที่ ครอบคลุมพื้นที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ชุมชน ขณะเดียวกันก็ยังมีคณะทำงานและอาสาเฝ้าระวังอุบัติเหตุหลังการปรับปรุงจุดเสี่ยง นอกจากการรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่รถร่วมกับชุมชนแล้ว ทาง อบต.ปากนคร สนับสนุนด้วยการแจกหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อีกด้วย”

พลังของชุมชนปากนครบนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ได้ส่งผลลัพธ์ให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ของชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยพลังของสมาชิกในชุมชนทุกคน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่นักเล่าความเห็น (0)