ครูชำนาญการที่แท้

มีบทบาทต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ทั้งในระดับผิวและระดับลึก

ครูชำนาญการที่แท้

หนังสือ Variable Learning for Teachers : Maximizing Impact on Learning โดย John Hattie  หน้า ๒๘ - ๓๖ แยกแยะครูผู้มีประสบการณ์ (experienced teachers) ออกจากครูชำนาญการ (expert teachers)    ผมตีความว่า ครูชำนาญการที่แท้ มีสมรรถนะที่ละเอียดอ่อนกว่าครูผู้มีประสบการณ์ แต่ไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตน

John Hattie กล่าวว่า ครูชำนาญการที่แท้มีคุณสมบัติพิเศษ ๕ อย่าง ได้แก่

  • มีความเข้าใจสาระวิชาที่ตนสอนทั้งในระดับผิว และระดับลึก
  • มีความชำนาญในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
  • คอยตรวจสอบความคืบหน้าของการเรียน และให้คำแนะนำป้อนกลับ
  • เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการเรียนที่กำหนดไว้
  • มีบทบาทต่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของศิษย์ทั้งในระดับผิวและระดับลึก

วิจารณ์ พานิช

๒๓ มิ.ย. ๖๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)