ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๒๙. มีความจริงจังและกระตือรือร้น


บันทึกชุด ศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยการสอน นี้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching เขียนโดย Robert J. Marzano   ซึ่งเพิ่งออกวางจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้เอง


ตอนที่ ๒๙ มีความจริงจังและกระตือรือร้น  ตีความจาก Element 27 : Demonstrating Intensity and Enthusiasm

ความจริงจังและกระตือรือร้นของครู ต่อเรื่องราวในสาระการเรียนรู้  จะกระตุ้นความจริงจังและกระตือรือร้นของนักเรียน   ดังนั้นตอนนี้ จึงเป็นอีกตอนหนึ่งที่ว่าด้วยพฤติกรรมของครู ที่มีผลต่อความเอาจริงเอาจังของการเรียนรู้ของนักเรียน


คำถามเชิงยุทธศาสตร์ของครู ในการแสดงความจริงจังและกระตือรือร้น    คือ    “ครูจะแสดงความกระตือรือร้นต่อการสอนของตนอย่างไรได้อย่างไร”ยุทธศาสตร์และวิธีการที่ครูแสดงความจริงจังและกระตือรือร้น   มีดังต่อไปนี้
การสร้างความกระตือรือร้นแก่ศิษย์ผ่านความกระตือรือร้นของครู ทำได้ผ่านบุคลิกและความจริงใจจริงจังของครู   มีทั้งส่วนที่ต้องเตรียมตัวอย่างดี   และส่วนที่ผุดขึ้นมาเองระหว่างสอน โดยเฉพาะเรื่องราวส่วนตัวของครู   ที่สำคัญคือส่วนเสริมความน่าสนใจเหล่านี้ต้องสอดคล้อง (relevant) กับสาระความรู้ที่สอน

 เมื่อยุทธศาสตร์นี้ได้ผล   จะสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนดังต่อไปนี้


·       นักเรียนบอกว่าครูชอบเรื่องนั้น และชอบสอน

·       ความจดจ่อของนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจังหวะตามความสนใจและความกระตือรือร้นของครู

วิจารณ์ พานิช

๙ เม.ย. ๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)