พัฒนาการ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551-2553

พัฒนาการ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551-2553 1


นายพิเชษฐ เรืองสุขสุด 2

นายบัญชา พระพล 3

นายภาสกร เตือประโคน 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดจ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ซึ่งมีนายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธาน ต่อมาในปี 2551 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มรับบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา พนักงานมหาวิทยาลัย มีอยู่ 3 ประเภท ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย) และพนักงานมหาวิทยาลัยองค์กรในกำกับ(ซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายได้ของหน่วยงานนั้นๆ)  และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จนในปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 3,129 คน (จากฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 4 มกราคม 2554 )

ทั้งนี้ เมื่อประมาณ ปลายเดือน ธันวาคม 2549 จากการประชุม “อธิการบดีพบพนักงานมหาวิทยาลัย” ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น พนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้รวมตัวกันเพื่อร่วมหารือถึงการจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งมวลในการประสานงาน อำนวยความสะดวก รักษาและพิทักษ์สิทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมประชุมและปรึกษาหารือกันร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรกลางของพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น มีการจัดประชุมกัน ในเดือน ธันวาคม 2550 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งกรรมการในการจัดตั้งองค์กรศูนย์กลางพนักงานมหาวิทยาลัย เริ่มแรกจะจัดตั้งเป็นสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการปรึกษาหารือกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร นางบุปผา ชอบใช้ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง น.ส.อุ่นเรือน มงคลชัย รักษาการ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทำให้เรื่องการจัดตั้งองค์กรศูนย์กลางพนักงานมหาวิทยาลัยชะลอไว้ และชื่อองค์กรลงตัวที่ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย


ต่อมาผู้บริหารโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ได้เห็นชอบและลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1101/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดตั้งชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้ชื่อย่อว่า ชพ.มข. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน  และได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2746/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551-2552 โดยมีนายพิเชษฐ เรืองสุขสุด อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนแรก และมีคณะกรรมการบริหารอีกจำนวน 19 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553-2555 (วาระ 23 มิ.ย. 53 – 22 มิ.ย. 55) ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2  มี นายพิเชษฐ เรืองสุขสุด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ประธานและกรรมการบริหารชมรมพนักงานฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย อาทิ


กรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางและหลักการ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4459/2548   ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548

คณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4547/2550   ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย(ประเภทผู้แทนพนักงาน) ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3317/2551   ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 47/2552 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552 

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4593/2552   ลงวันที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2552

คณะกรรมการระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5670/2552   ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คณะกรรมการควบคุมการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 801/ 2553   ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คณะอนุกรรมการการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด ตามคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด ที่ 14/2553   ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

คณะทำงานจัดทำร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1946/2553   ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


นอกจากนี้ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย อาทิ

1.            การเสนอให้มีชุดเครื่องแบบพนักงาน ซึ่งได้มีการออกแบบเครื่องหมายต่างๆเพื่อประกอบการแต่งกายโดย อาจารย์ภาณุ อุดมเพทายกุล (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์) และได้มีการประกาศใช้ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551

2.            การจัดทำเว็บไซท์ของ ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อ สื่อสาร รับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ http://www.kkuempclub.com

3.            การเปลี่ยนแปลงระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น จำนวนผู้ค้ำประกัน ระยะเวลาของการส่งเงินกู้ เป็นต้น โดยชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียกร้องและเสนอแนะผลักดันให้พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้รับสิทธิและการบริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ เท่าเทียมกับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทั้งในเรื่องวงเงินกู้ ระยะเวลาการชำระคืน จนสามารถแก้ปัญหาได้ในส่วนหนึ่ง ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้แต่งตั้งให้กรรมการชมรม คือ อาจารย์พิเชษฐ เรืองสุขสุด และนายบัญชา พระพล เป็นอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีสาระสำคัญคือการให้สิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และปรับปรุงระเบียบต่างๆให้เป็นปัจจุบันและไม่ลิดรอนสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย

4.            ร่วมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.…. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ             มีการนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.…. เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และนำเสนอร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับพนักงานฯที่ขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย

5.            การมีส่วนร่วมดำเนินการก่อตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้จัดตั้งขึ้นสำเร็จด้วยการผลักดันของชมรมพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 และทางชมรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการฝ่ายสมาชิก จากการเลือกตั้ง กรรมการกองทุน ปี 2552-2553 กรรมการบริหารชมรมที่เป็นกรรมการกองทุน คือ ผศ.ดร.สินีนาฎ ศิริ และนายจักรพงษ์ นนท์ไทย และวาระ 2553-2555 คือ นายบัญชา พระพล

6.            ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาระบบพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเมื่อปี 2551 รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบพนักงานมหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารชมรมพนักงานได้เข้ามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการชุดดังกล่าวด้วย คือ อาจารย์พิเชษฐ เรืองสุขสุด ผศ.ดร.สินีนาฎ ศิริ นายบัญชา พระพล อาจารย์ภาณุ อุดมเพทายกุล นางจำเนียร พัฒนจักร นางพรรัตน์ หวังชนะ และได้เสนอแนะผลักดันในการปรับปรุงระเบียบต่างๆ และกรรมการชุดนี้ได้ผลักดันให้มีข้องบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551


อีกบันทึกที่เขียนถึงชมรมพนักงานฯ    https://www.gotoknow.org/posts/630702


*

1. บทความเพื่อสรุปผลการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบวาระ 8 ปี (พ.ศ.2546-2553)

2. ประธานกรรมการบริหารชมรมพนักงานฯ

3. รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ

4. กรรมการและเลขานุการชมรมพนักงานฯ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องไปในโลกกว้างความเห็น (0)